Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.623

Khách Online : 311

CCHC Bộ, ngành

Bộ Tài chính: Hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh

14:30 07/10/2021 | Lượt xem : 224

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 224
Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công, hướng đến việc xây dựng nền tài chính quốc gia lành mạnh, đảm bảo giữ vững an ninh tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô, tài chính - tiền tệ; huy động, quản lý, phân phối và sử dụng các nguồn lực tài chính trong xã hội hiệu quả, công bằng; bảo đảm tính hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý, giám sát tài chính.
Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo triên khai có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, triển khai đồng bộ và toàn diện từ công tác thể chế, cải cách thủ tục hành chính đến hiện đại hoá hành chính trên tất cả các lĩnh vực tài chính, góp phần thúc đẩy kinh tể - xã hội phát triển và đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của người dân và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính; xác định rõ kết quả đạt được, những nhiệm vụ cụ thế gắn với trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân, chủ trì thực hiện, đồng thời bố trí nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá nghiêm túc, trung thực, khách quan việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của các đơn vị trong ngành Tải chính.

Thay đổi phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong phát triển Chính phủ điện tử ngành tài chính; bảo đảm gắn kết chặt chẽ, đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc, xác định ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ hữu hiệu hỗ trợ, thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính.

Về cải cách thể chế, Bộ Tài chính tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, xây dựng hệ thông pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, lấy quyền và lợi ích hợp pháp của người dân làm trung tâm để thể chế thực sự trở thành động lực quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành Tài chính và yêu cầu phát triên bền vững kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường dân chủ, quyền giám sát của Nhân dân trong xây dựng thể chế, chính sách. Cải cách trình tự, thủ tục tổ chức thi hành pháp luật theo hướng công khai, minh bạch bảo đảm cơ chế phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. Chú trọng công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực có tác động trực tiếp, rộng rãi đên người dân và doanh nghiệp; thực hiện đầy đủ các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật…

Về cải cách cách thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện đánh giá tác động của thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và rà soát thủ tục hành chính trong quá trình thực thi; thẩm định, thẩm tra chặt chẽ việc quy định thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhằm ngăn chặn ngay từ khâu dự thảo các quy định thủ tục hành chính gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân, bảo đảm chỉ ban hành những thủ tục hành chính cần thiết, hợp lý, hợp pháp và hiệu quả.

Tập trung thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Rà soát và đề xuất, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa ngay những quy định không hợp lý, đang là rào cản, gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó bao gồm các quy định về thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, chế độ báo cáo định kỳ, bảo đảm mục tiêu đến năm 2025 cắt giảm ít nhất 20% quy định, 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính…

Về cải cách tổ chức bộ máy, tiếp tục rà soát và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, đảm bảo phân định rõ các chức năng quản lý nhà nước và hoàn thiện mô hình Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với quy mô phù hợp, tăng cường tính liên thông, thống nhất, thông suốt trong hoạt động quản lý của ngành tài chính. Thực hiện sắp xếp lại, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị thuộc Bộ Tài chính theo hướng thu gọn, tinh giản đầu mối, giảm bớt khâu trung gian.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với khả năng tự chủ về tài chính của các đơn vị thuộc Bộ gắn với đề cao trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo điều hành theo lĩnh vực được phân công…

Về cải cách công vụ, hoàn thiện các quy định về quản lý biên chế trên cơ sở xác định vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; triển khai có hiệu quả quy định tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngành tài chính có cơ cấu hợp lý, có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Thực hiện đánh giá công chức, viên chức dựa trên vị trí việc làm và hiệu quả công việc. Bảo đảm tính công bằng trong đánh giá, không đánh đồng và đồng nhất kết quả đánh giá giữa các đối tượng công chức, viên chức khác nhau và giữa các công chức, viên chức chuyên môn với công chức, viên chức giữ vị trí lãnh đạo, quản lý…

Về cải cách tài chính công, tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách thu đi đôi với cơ cấu lại thu ngân sách nhà nước, hướng đến xây dựng một hệ thống thuế đồng bộ, có cơ cấu bền vững, đảm bảo nhu cầu chi tiêu cần thiết, hợp lý của ngân sách nhà nước.

Phân phối, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính quốc gia, tài chính công và ngân sách nhà nước. Thực hiện tăng tỷ trọng tiết kiệm tích luỹ trong tài chính quôc gia, tài chính công và ngân sách nhà nước để tăng đầu tư xã hội, đầu tư từ tài chính công và ngân sách nhà nước; thực hiện chỉ bội chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và giảm dần tích cực tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP, đảm bảo an toàn nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia…

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, phát triển các hệ thống nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, nghiên cứu, phát triển các giải pháp kết nối với các hệ thống thông tin của các nước trong khu vực ASEAN cũng như một số nước trên thế giới theo quy định, thông lệ quốc tế; hoàn thành triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính.

Chuẩn hoá, điện tử hoá các quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, các biểu mẫu, chế độ báo cáo định kỳ; Tăng cường việc gửi, nhận vãn bản, báo cáo điện tử, tích hợp chữ ký số giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các doanh nghiệp; thực hiện số hoá hồ sơ, lưu trữ công việc điện tử của các đơn vị theo quy định.

Tiếp tục vận hành, phát triển hoàn thiện Trục liên thông văn bản quốc gia ổn định tiến tới nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu số kết nối các thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính với các Bộ, ngành, địa phương, đảm bảo phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ…

Thanh Tuấn