Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.865

Khách Online : 239

CCHC Bộ, ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông: Gắn kết cải cách hành chính với chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực

17:38 08/10/2021 | Lượt xem : 340

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 340
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông xác định mục tiêu chung nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính, gắn kết cải cách hành chính với chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính.
Bộ Thông tin và Truyền thông cũng  xác định trọng tâm cải cách hành chính năm 2021 là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ. Phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng nền hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông trong sạch, minh bạch, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Các mục tiêu cụ thể

Đảm bảo hoàn thành 100% nhiệm vụ Chỉnh phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;

Đảm bảo hoàn thành tối thiểu 80% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ; tối thiểu 80% văn bản QPPL thuộc thẩm quyền kiểm tra của Bộ được kiểm tra; 100% văn bản trái pháp luật phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra;

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính của Bộ được ban hành đúng thẩm quyền; 100% thủ tục hành chính của Bộ được công bố, công khai, cập nhật kịp thời, đúng quy định; hoàn thành 100% kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và 100% vấn đề phát hiện qua rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn; tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC được công khai đầy đủ trên cổng dịch vụ công của Bộ;

Đảm bảo 100% tổ chức thuộc cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP được kiện toàn, sắp xếp lại; 100% tổ chức thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ không đáp ứng tiêu chí quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP, Nghị đinh số 120/2020/NĐ-CP được trình phương án kiện toàn, sắp xếp lại.

Đảm bảo 100% lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm đúng quy định; hoàn thành 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ; hoàn thành 100% Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2021 của Bộ;

Thực hiện giải ngân tối thiều 90% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước; 100% kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách được thực hiện; 100% cơ quan hành chính không có sai phạm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính; 100% đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ không có sai phạm về phân phối kết quả tài chính hoặc sử dụng kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên; tối thiểu 02 đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ tăng tỷ lệ % tự chủ chi thường xuyên; tối thiểu 80% cơ sở nhà, đất thuộc thầm quyền quản lý của Bộ được sắp xếp lại, xử lý;

Đảm bảo tối thiểu 90% văn bản của Bộ được thực hiện trên môi trường mạng; 100% đơn vị sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử; tối thiểu 60% số TTHC trở lên cung cấp trực tuyến mức độ 3,4 có phát sinh hồ sơ trong năm; tối thiểu 30% số hồ sơ TTHC được xử lý mức độ 3,4; tối thiểu 60% TTHC đã triển khai tiếp nhận hồ sơ/ trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích có phát sinh hồ sơ tiếp nhận hoặc trả kết quả; tối thiểu 10% số hồ sơ TTHC được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích; tối thiểu 20% kết quả giải quyết TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích.

Để thực hiện được các mục tiêu trên, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của đơn vị. Bám sát Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ sau khi được ban hành, Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ do Bộ Nội vụ ban hành và yêu cầu cải cách hành chính của Bộ để xác định các nhiệm vụ và nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính năm 2021.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu cầu người đứng đầu xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thường cho tập thể, cá nhân hàng năm./.

Thanh Tuấn