Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.052

Khách Online : 338

CCHC Bộ, ngành

Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thực hiện thành công sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia

00:19 15/10/2021 | Lượt xem : 258

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 258

Đây là một trong những mục tiêu chung trong Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông được ban hành kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2021.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thực hiện thành công sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông là cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuyển đổi số Bộ Thông tin và Truyền thông.

Để hoàn thành các nhiệm vụ tại Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề ra 6 nội dung, mục tiêu cụ thể, bao gồm:

Về cải cách thể chế, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế thông tin và truyền thông, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; trọng tâm xây dựng và hoàn thiện thể chế lĩnh vực Chính phủ số, công nghiệp công nghệ số, giao dịch điện tử và kinh tế số thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, phục vụ có hiệu quả việc xây dựng, phát triển Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Về cải cách thủ tục hành chính, mục tiêu cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định và cắt giảm tối thiểu 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020. Hoàn thành việc đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các đơn vị có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. 100% thủ tục hành chính yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trựuc tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.

Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết đạt tỷ lệ tối thiểu 40%; giai đoạn 2022 - 2025, mỗi năm tăng tối thiểu 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 100% thủ tục hành chính có điều kiện, được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu đạt 50% vào năm 2021 và 80% vào năm 2025.

Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%. 90% thủ tục hành chính nội bộ giữa cơ quan hành chính nhà nước được công bố, công khai và cập nhật kịp thời. 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiêp tục rà soát phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị thộc Bộ đảm bảo không chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông; sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phù hợp với quy định hiện hành.

Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước lĩnh vực Thông tin và Truyền thông cho cấp tỉnh, cấp huyện; rà soát, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về Thông tin và Truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện. Giảm tối thiểu 10% số lượng đơn vị sự nghiệp công lập và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Về cải cách chế độ công vụ, mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý; đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.

Về cải cách tài chính công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả trong lập kế hoạch thu - chi ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công trung hạn; tăng cường chủ động cho các chủ đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư; đảm bảo giải ngân tối thiểu 90% dự toán thu - chi, 90% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm.

Đồng thời, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật đối với tài sản công và bảo đảm việc quản lý, sử dụng tài sản công phải được thực hiện công khai, minh bạch, tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng theo quy định. 100% tài liệu, hồ sơ tài sản được số hóa nhằm lưu trữ và quản lý đồng bộ.

Ngoài ra, chuyển đổi cơ chế cấp phát kinh phí ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông từ phương thức cấp phát bình quân cho đơn vị sự nghiệp sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công. Hoàn thiện các cơ chế tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập. Đến năm 2025, giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp hưởng lương ngân sách nhà nước so với năm 2021.

Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra mục tiêu tăng cường, đổi mới, tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số, chuyển đổi số hoạt động của Bộ. Bộ Thông tin và Truyền thông thuộc nhóm 05 Bộ, ngành dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong giai đoạn 2021 - 2025. Hình thành hệ sinh thái số trong Bộ, xây dựng thành công Bộ Thông tin và Truyền thông số. Cụ thể:

Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin, từ năm 2021, mạng diện rộng của Bộ đáp ứng tối thiể 60% lưu lượng truy nhập nội bộ vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ (giảm bớt phụ thuộc và Internet). Năm 2021 - 2023, hình thành mạng lưới trung tâm dữ liệu dự phòng nhiều điểm, đáp ứng 80% nhu cầu lưu trữ, tính toán và xử lý dữ liệu của Bộ, có tính sẵn sàng, ổn định cao. Thiết lập hạ tần điện toán đám mây riêng của Bộ, chuyển đổi tài nguyên kỹ thuật (mạng, máy chủ, lưu trữ) thành các dịch vụ đám mây, sẵn sàng ghép nối với nhiều đám mây để hình thành mô hình đám mây thống nhất, linh hoạt. Triển khai nền tảng dữ liệu theo nguyên tắc “dữ liệu chỉ từ một nguồn”, đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin, dữ liệu cho giải quyết thủ tục hành chính và nghiệp vụ chuyên ngành; hỗ trợ phân tích, tổng hợp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ, từ năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức được cấp chứng thư số sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản, tài liệu điện tử. 100% chỉ số phát triển ngành Thông tin và Truyền thông được kịp thời cập nhật và trình chiếu trên bảng hiển thị số liệu (dashboard). 100% nhiệm vụ giao xuống các đơn vị thuộc Bộ được cập nhật trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ. 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được xác nhận, lưu trữ trên cơ sở dữ liệu nhân sự, kịp thời cập nhật thông tin, dữ liệu khi có thay đổi. 100% đơn vị thuộc Bộ (bao gồm cả các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc) sử dụng ứng dụng quản lý tài chính, kế toán; quản lý tài sản, công cụ dụng cụ; quản lý thu, chi ngân sách.

Từ năm 2022, 90% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sr với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Từ năm 2023, 100% cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trong hoạt động của Bộ. Hình thành môi trường lưu trữ, chia sẻ dữ liệu, phát triển dịch vụ dùng chung trong Bộ an toàn, linh hoạt, ổn định và hiệu quả.

Từ năm2024, 50% hoạt động iểm tra của cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ được thực hiện qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 100% đơn vị thuộc Bộ sử dụng ứng dụng và quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thi đua - khen thưởng. 90% ứng dụng, phần mềm phục vụ công việc của cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông được đưa lên đám mây, dưới dạng một giao diện sử dụng, tương tác duy nhất. Từng bước hoàn thiện mô hình quản lý dữ liệu tập trung, chia sẻ liên thông trong nội bộ của Bộ và cơ sở dữ liệu quốc gia.

Phát triển, chuyển đổi toàn bộ dữ liệu phục vụ công tác chuyên môn tại các đơn vị thuộc Bộ sang dữ liệu số. Cung cấp dữ liệu mở có thể truy cập, sử dụng dễ dàng; hoàn thiện kho dữ liệu số đáp ứng các yêu cầu về kết nối, chia sẻ tài nguyên thông tin, dữ liệu trong Bộ.

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ và yêu cầu cải cách hành chính của Bộ để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp, khả thi. Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính giai đoạn trước, tiếp thu những kinh nghiệm, bài học thành công của các Bộ, ngành, địa phương khác trong cỉa cách hành chính để vận dụng trong cải cách hành chính của Bộ.

Ngoài ra, cần chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thựuc hiện cải cách hành chính; khẳng định vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

Kế hoạch cũng đề ra một số các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: (1) Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. (2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội để mọi cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và ngươi dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ và của Bộ. (3) Bố trí nguồn tài chính và nhân lực cho cải cách hành chính. (4) Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với tạo động lực cải cách trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. (5) Đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. (6) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông, công nghệ số trong hoạt động của Bộ; tăng cường gắn kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có chuyên môn về công nghệ thông tin, an toàn thông tin; huy động sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp trong việc đề xuất, ứng dụng, thử nghiệm công nghệ mới./.

 

Anh Cao