Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.948

Khách Online : 249

CCHC Bộ, ngành

BỘ TƯ PHÁP: ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 ĐỐI VỚI TẤT CẢ CÁC VIỆC VỀ HỘ TỊCH

14:51 18/05/2021 | Lượt xem : 1135

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1135
Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến nhằm tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định cụ thể hơn về việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, các cơ sở dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương và việc tiếp nhận yêu cầu điện tử đăng ký hộ tịch từ Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ tại các Cơ quan đăng ký hộ tịch để xử lý trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ thông tin giữa Hệ thống một cửa điện tử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hệ thống một cửa điện tử của Bộ Ngoại giao với Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung.
Về mối quan hệ giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu khác, dự thảo Thông tư quy định về việc xác định thông tin trong quá trình chia sẻ, kết nối giữa Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và các Cơ sở dữ liệu khác, nhất là trong trường hợp thông tin có sự không thống nhất, theo đó, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua cổng kết nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cung cấp các trường dữ liệu theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP để cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch khai thác thông tin công dân, thực hiện đăng ký hộ tịch hoặc rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa các dữ liệu đăng ký hộ tịch trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử. 
Trường hợp dữ liệu của công dân giữa hai Cơ sở dữ liệu không thống nhất thì cơ quan công an có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch kiểm tra, xác minh, xác định thông tin chính xác và cập nhật lại thông tin tương ứng trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch cập nhật, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký hộ tịch trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Trường hợp thông tin về công dân trong các cơ sở dữ liệu khác hoặc giấy tờ đã cấp không phù hợp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử thì phải thực hiện điều chỉnh cho phù hợp với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.
Hiện nay, Nghị định số 87/2020/NĐ-CP mới chỉ quy định chung về nguyên tắc, cách thức chung thực hiện tất cả các thủ tục đăng ký khai sinh trực tuyến; quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến đối với một số thủ tục/nhóm thủ tục, cách thức tiếp nhận hồ sơ/trả kết quả theo phương thức này cần được hướng dẫn thực hiện chi tiết hơn, trong đó có quy trình thực hiện trực tuyến đối với 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông: đăng ký khai sinh - cấp Thẻ bảo hiểm y tế - đăng ký thường trú và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - chế độ mai táng phí. Do vậy, dự thảo Thông tư đã hướng dẫn cụ thể.
Theo đó, dự thảo Thông tư quy định các thủ tục đăng ký hộ tịch được thực hiện ở mức độ 3, 4 sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến mức độ 3 đối với tất cả các việc hộ tịch, đăng ký trực tuyến mức độ 4 đối với các việc: cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp văn bản xác nhận thông tin hộ tịch; ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài.
Dự thảo cũng quy định, Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết yêu cầu đăng ký hộ tịch theo hình thức phù hợp với mức độ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hộ tịch tại địa phương.
Nghị định số 87/2020/NĐ-CP chỉ quy định người yêu cầu phải đính kèm bản sao hoặc bản chụp các giấy tờ, tài liệu theo quy định, nên dự thảo Thông tư hướng cụ thể tiêu chuẩn bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu khi thực hiện đăng ký hộ tịch trực tuyến (Bản chụp các giấy tờ sử dụng để gửi trực tuyến phải bảo đảm rõ, nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung).
Bên cạnh đó, dự thảo Thông tư cũng quy định chi tiết: trình tự, thủ tục giải quyết các việc đăng ký hộ tịch trực tuyến được thực hiện theo quy định của Luật hộ tịch, Nghị định số 123/2015/NĐ-CP, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP và Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020.
Việc ban hành thông tư nói trên theo Cục Hộ tịch, Quốc tịch, chứng thực  sẽ tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch theo hướng đơn giản, minh bạch, kết nối liên thông với các thủ tục hành chính khác có liên quan đến người dân, tạo thuận lợi cao nhất cho người có yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Nguồn: baophapluat.vn