Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.631

Khách Online : 308

CCHC Bộ, ngành

Bộ Xây dựng: Kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

18:12 29/09/2021 | Lượt xem : 551

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 551

Ngay từ Quý I/2021, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách cách hành chính (CCHC) của Bộ Xây dựng năm 2021. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và công tác CCHC trên các phương tiện thông tin, báo chí ngành Xây dựng như: Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (http://www.moc.gov.vn, http://xaydung.gov.vn), Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến về: các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách mới ban hành; các chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ; công khai thủ tục hành chính (TTHC) trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Xây dựng đuợc thể hiện trên các mặt công tác:

Về công tác cải cách thể chế, trong 06 tháng đầu năm 2021, theo Chương trình, Bộ Xây dựng phải trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 08 văn bản 04 Nghị định, 01 Nghị quyết, 03 Quyết định ; ban hành theo thẩm quyền 05 Thông tư tổng cộng 13 văn bản. Đến nay, đã ban hành 02 Nghị định, 01 Quyết định; đã trình 01 Nghị định; 01 Nghị định xin điều chỉnh tiến độ và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý; 01 Nghị quyết xin dừng thực hiện.

Ngoài ra, cũng trong 06 tháng đầu năm 2021, chuyển tiếp Chương trình năm 2020 và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Nghị định, 04 Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư. Bộ Xây dựng đang tích cực triển khai soạn thảo, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, đề án năm 2021 theo Chương trình đã được phê duyệt, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021, Kế hoạch đã cụ thể các nội dung cần triển khai thực hiện, tiến độ, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện.

Tiếp tục triển khai việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm xử lý các mâu thuẫn, chồng chéo, vướng mắc, bất cập của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; rà soát quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; rà soát văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Giám định tư pháp; rà soát văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; rà soát pháp luật về đất đai...

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2021 của Bộ. Theo Kế hoạch, trong năm 2021, sẽ phối hợp thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021 theo Kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành; theo dõi tình hình thi hành các luật mới ban hành: Luật Kiến trúc, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết; thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và kiểm tra theo thẩm quyền; kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại một số địa phương Yên Bái, Hải Dương.

Ngoài ra, trong 06 tháng đầu năm 2021, Bộ Xây dựng thực hiện công tác tự kiểm tra đối với 03 thông tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành năm 2021 và kiểm tra theo thẩm quyền 63 văn bản do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, về cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nhưng Bộ Xây dựng và các đơn vị trực thuộc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tổ chức 54 lớp tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp bồi dưỡng nghiệp vụ về các nội dung quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Đối tượng chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp hoạt động xây dựng, số lượng với 6227 lượt học viên.

Đồng thời, trả lời, giải đáp, làm rõ 61 kiến nghị, phản ánh vướng mắc của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tại mục Bạn đọc hỏi - Bộ Xây dựng trả lời trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng; chủ trì, phối hợp trả lời 40 kiến nghị của cử tri và đại biểu Quốc hội có nội dung liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng thực hiện phổ biến pháp luật thông qua báo, tạp chí và Trang thông tin điện tử của Bộ: Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Quy hoạch xây dựng... đều có trang mục để đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và "Hỏi - Đáp pháp luật", chuyên mục giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, đã tập trung giới thiệu các chính sách liên quan đến lĩnh vực xây dựng, cụ thể một số bài viết trọng tâm như: “Đổi mới trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng”; “Quản lý đồng bộ dự án đầu tư xây dựng”; “Chính sách mới về phát triển và quản lý nhà ở xã hội”; “Chuyển đổi số ngành xây dựng”... Đã thực hiện các hoạt động hỗ trợ thông tin, pháp lý, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp thông qua các hình thức, phương tiện như báo, tạp chí,… ; tổ chức lớp tập huấn, phổ biến cho đối tượng là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng…

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra Bộ đã triển khai 03 đoàn thanh tra theo kế hoạch 2021, cụ thể: 02 Đoàn thanh tra chuyên ngành công tác quản lý nhà nước về xây dựng và công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Tập đoàn điện lực Việt Nam; 01 đoàn thanh tra hành chính tại 01 đơn vị trực thuộc Bộ. Các đoàn đã kết thúc thời gian thanh tra tại đơn vị và đang trong quá trình dự thảo kết luận thanh tra.

Thanh tra Bộ đã thực hiện tiếp 24 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 507 lượt đơn, tiếp nhận và giải quyết 05 vụ việc khiếu nại, 02 vụ việc tố cáo thuộc thẩm quyền đang trong quá trình giải quyết, còn lại là các đơn thư vụ việc đã có quyết định giải quyết, đơn thư trùng lặp, đơn không hợp lệ.

Ban hành theo thẩm quyền 185 văn bản bao gồm: Các công văn chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền. Tiếp tục cử lãnh đạo và cán bộ tham gia Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài…

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Đề án 896, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 101/NQ-CP; hướng dẫn, xử lý các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 896; phối hợp với Bộ Công an để thực hiện việc đề xuất kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng lộ trình Chính phủ yêu cầu. 

Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban hành Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2021. Bộ đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa quy định về điều kiện kinh doanh đối với 03 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 07 TTHC tương ứng với việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, thay thế 05 văn bản bao gồm: Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định số 79/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Đến nay đã hoàn thành việc sửa đổi bổ sung văn bản hướng dẫn thi hành…

Bộ Xây dựng đã tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ theo quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành nhằm rà soát, loại bỏ, đưa về tình trạng hết hiệu lực đối với các TTHC dư thừa, trùng lặp; nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện các nội dung công khai của TTHC theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật. Kết quả Bộ đã chuẩn hóa các TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC tại Cổng dịch vụ công quốc gia. Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính được công khai trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Một cửa điện tử Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://dichvucong.xaydung.gov.vn.

Bộ đã duy trì hoạt động của Bộ phận một cửa, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ; đã chủ động xây dựng phần mềm một cửa điện tử hỗ trợ hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cho các cá nhân, tổ chức đồng thời thông qua đó để giám sát quá trình giải quyết TTHC tại Bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Trong Quý II/2021, Bộ Xây dựng nhận được tổng số hồ sơ TTHC là: 4.799 hồ sơ TTHC. Bộ Xây dựng đã giải quyết 1.711 hồ sơ TTHC đúng hạn; đang giải quyết 2.763 hồ sơ TTHC. Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 15/6/2021, Bộ Xây dựng nhận được tổng số hồ sơ TTHC là: 6.048 hồ sơ TTHC. Bộ Xây dựng đã giải quyết 2.955 hồ sơ TTHC đúng hạn; đang giải quyết 2.762 hồ sơ TTHC.

Bộ Xây dựng đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về cơ chế, chính sách và các quy định, TTHC liên quan đến hoạt động kinh doanh và đời sống của nhân dân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Trong Quý II/2021, Bộ Xây dựng nhận được 28 phản ánh, kiến nghị. Bộ Xây dựng đã giải quyết 15 phản ánh kiến nghị đúng hạn, đăng tải công khai kết quả xử lý; đang giải quyết 13 phản ánh, kiến nghị. Tính 01/01/2021 đến ngày 15/6/2021, Bộ Xây dựng nhận được 47 phản ánh, kiến nghị. Bộ Xây dựng đã giải quyết 30 phản ánh kiến nghị đúng hạn, đăng tải công khai kết quả xử lý; đang giải quyết 17 phản ánh, kiến nghị.

Công tác truyền thông về cải cách hành chính, TTHC luôn được Bộ quan tâm, chú trọng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát và cải cách TTHC tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan bằng nhiều hình thức như: niêm yết, công khai đầy đủ, minh bạch các TTHC tại trụ sở của Bộ; cập nhật các Quyết định công bố TTHC, các hồ sơ TTHC và hồ sơ văn bản QPPL trên trang thông tin điện tử; cập nhật các tin tức, bài viết về TTHC đưa lên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng cập nhật kịp thời các văn bản QPPL mới về kiểm soát TTHC để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp dễ dàng truy cập, tìm hiểu, vận dụng TTHC về tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ về thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW; kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch của Bộ về thực hiện các giải pháp đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Xây dựng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW. Tiếp tục hoàn thiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Xây dựng sau khi có ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát hoàn thiện Đề án vị trí việc làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ; đã thực hiện giao biên chế công chức năm 2021 tại các đơn vị hành chính; giao số lượng người làm việc năm 2021 tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đảm bảo tiêu chí đến năm 2021 có số lượng biên chế công chức, viên chức giảm tối thiểu 10% so với biên chế năm 2015.

Bộ phận một cửa của Bộ Xây dựng đã thực hiện nghiêm túc các quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Bộ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, một đầu mối trong giải quyết TTHC. Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao, mang đến sự hài lòng cho cá nhân, tổ chức; kịp thời cập nhật các văn bản mới, thực hiện tốt công tác niêm yết công khai TTHC theo quy định.

Thực hiện sáng kiến cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 19 tỉnh phía Nam, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 01/QĐ-BXD phê duyệt Đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Cục Công tác phía Nam và Quyết định số 02/QĐ-BXD thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Cục Công tác phía Nam, chính thức hoạt động từ ngày 06/01/2020.

Về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách công vụ, việc quản lý cán bộ, công chức được Bộ Xây dựng thực hiện đúng theo quy định của pháp luật; thực hiện giao biên chế công chức theo vị trí việc làm cho các đơn vị hành chính, giao số lượng người làm việc và số lượng lao động theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2010/NĐ-CP cho từng đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên; trên cơ sở biên chế được giao, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ sắp xếp, bố trí, sử dụng công chức, viên chức đúng chuyên ngành được đào tạo, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu công việc, bảo đảm chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng. Theo đó, cử các cán bộ, công chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các cơ sở đào tạo thực hiện, cụ thể như sau: 01 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp; cử 01 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức nhà nước ngạch thanh tra viên chính, cử 09 học viên tham gia khóa bồi dưỡng cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung, hệ không tập trung trong Quý II năm 2021; cử 03 học viên tham gia khóa bồi dưỡng lớp trung cấp chính trị…

Về cải cách tài chính công, Bộ Xây dựng đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động của ngành Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đang thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ thu, chi theo dự toán NSNN được giao năm 2020 chuyển tiếp và năm 2021…

Bộ cũng đã thực hiên tốt các công tác: thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thực hiện nghiêm kỷ luật nguồn vốn ngân sách nhà nước; thực hiện công khai, minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ; triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; tiếp tục rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; tập trung bố trí vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, hiệu quả, có khả năng hoàn thành trong năm 2020; không khởi công các dự án không có trong danh mục được phê duyệt, các dự án chưa bố trí được vốn để thực hiện và thống kê…

Về hiện đại hóa hành chính, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý nhà nước; hiện đại hóa hành chính theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Trong Quý II/2021, Bộ đã triển khai hoàn thành xây dựng Hệ thống biên lai điện tử để tích hợp với Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí khi tham gia giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của Bộ.

Hoàn thành giai đoạn 1 nhiệm vụ “Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và triển khai mạng IPv6 tại cơ quan Bộ Xây dựng”. Triển khai thay thế toàn bộ hệ thống mạng lõi và thiết bị an ninh bảo mật tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu của Bộ, mở rộng băng thông kết nối đến người dùng, thiết lập các chính sách TTT cho hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ. Hoàn thành cấu hình, cài đặt chứng thư số bảo mật SSL-Secure Sockets Layer cho các hệ thống website và tên miền của Bộ xây dựng.

Tổ chức tập huấn cho các đơn vị thuộc Bộ sử dụng Hệ thống phần mềm thống kê, rà soát, đánh giá, tính chi phí tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Hướng dẫn trực tuyến các địa phương sử dụng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và Dịch vụ công trực tuyến cung cấp thông tin quy hoạch đã được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam, hệ thống đang được vận hành tại địa chỉ: quyhoach.xaydung.gov.vn. Đến nay các địa phương đã cập nhật gần 1.000 đồ án quy hoạch được duyệt trên Cổng thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Việt Nam.

Hoàn thành triển khai bổ sung phần mềm họp trực tuyến Cisco webex tại cơ quan Bộ Xây dựng. Triển khai Hệ thống thanh toán trực tuyến nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, Chương trình hành động của Bộ, các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ đã hoàn thành chuẩn hóa, điện tử hóa và tích hợp 03 biểu mẫu báo: Tình hình quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên phạm vi cả nước; Báo cáo tình hình thực hiện việc hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; Báo cáo tình hình quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên phạm vi toàn quốc lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ.

Hoàn thành tích hợp các biểu mẫu báo cáo theo Thông tư số 02/2019/TT-BXD lên Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Ban hành danh mục Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 triển khai năm 2021 của Bộ Xây dựng. Nghiên cứu, triển khai hệ thống thông tin sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động kiến trúc. Hoàn thành tích hợp Hệ thống biên lai điện tử với Cổng Dịch vụ công Bộ Xây dựng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí khi tham gia giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa của Bộ.

Đồng thời, rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành của Bộ lên Cổng Dịch vụ công để các đơn vị giải quyết TTHC giải quyết hồ sơ trên môi trường điện tử. Hiệu chỉnh Cổng dịch vụ công của Bộ để đáp ứng yêu cầu thống kê, tổng hợp, báo cáo trạng thái giải quyết hồ sơ tại Bộ phận 1 cửa Bộ Xây dựng. Triển khai xây dựng Dịch vụ công trực tuyến tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia Thông báo Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua.

Về áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO trong hoạt động của cơ quan Bộ, thực hiện Kế hoạch được phê duyệt, Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ đã hoàn thành công tác xây dựng và tổ chức công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của khối văn phòng Bộ và các vụ chức năng thuộc cơ quan Bộ Xây dựng, khối các Cục và Thanh tra Bộ về kết quả kiểm tra việc tổ chức xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại cơ quan Bộ Xây dựng bao gồm: Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Hạ tầng kỹ thuật; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục Phát triển đô thị và Thanh tra Bộ.

Số cơ quan, đơn vị của Bộ có bản công bố ISO: 10 đơn vị Văn phòng Bộ: 21 quy trình, Vụ Hợp tác Quốc tế: 3 quy trình, Vụ Pháp chế: 16 quy trình, Vụ Tổ chức cán bộ: 8 quy trình, Vụ Vật liệu xây dựng: 13 quy trình, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc: 8 quy trình, Vụ Khoa học công nghệ và môi trường: 7 quy trình, Vụ Kế hoạch tài chính: 22 quy trình, Vụ Quản lý doanh nghiệp: 7 quy trình, Vụ Kinh tế xây dựng: 4 quy trình .

Khối các Cục và Thanh tra Bộ: 06 đơn vị Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; Cục Hạ tầng k thuật; Cục Quản lý hoạt động xây dựng; Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cục trưởng Cục Phát triển đô thị; Thanh tra Bộ .

Bộ Xây dựng đang tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015, luôn có sự thay đổi, điều chỉnh các quy định, cơ chế, chính sách mới, xây dựng, cải tiến các quy trình tác nghiệp đối với TTHC nhằm duy trì hoạt động Hệ thống quản lý chất lượng và làm tốt công tác CCHC.

 

Anh Cao