Tin Video

Tinh gọn bộ máy: Vì nền hành chính Quốc gia

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 31.742.003

Khách Online : 137

Tình hình triển khai các chương trình hành động

Bộ Y tế: Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế

16:58 01/04/2019 | Lượt xem : 608

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 608
Ngày 07/3/2019, Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 227/KH-BYT triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2019

Ứng dụng CNTT nhằm minh bạch trong quản lý Quỹ BHYT

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu chung tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả tin học hóa trong quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch trong quản lý, giám định chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Trên cơ sở các mục tiêu chung, Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và giám định bảo hiểm y tế; xây dựng cơ chế tài chính đáp ứng việc tin học hóa phục vụ quản lý khám, chữa bệnh, giám định bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; xây dựng phần mềm ứng dụng phân tích, báo cáo thống kê dữ liệu liên quan đến chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để phục vụ công tác quản lý, điều hành được kịp thời, có hiệu quả; tập trung trọng tâm vào việc kiểm tra, giám sát tại các địa phương, đơn vị, đào tạo tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ của các khoa, phòng liên quan đến việc triển khai tin học hóa trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc kết nối, liên thông dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý thông tuyến và giám định điện tử.
Bộ Y tế cũng đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sẽ phải thực hiện trong năm 2019. Cụ thể, trong công tác chỉ đạo, điều hành, sẽ tiếp tục rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bao gồm Bộ mã DMDC (phiên bản tiếp theo); Quyết định và Hướng dẫn thực hiện quy định về dữ liệu đầu ra; Quy định định mức thuê dịch vụ công nghệ thông tin làm cơ sở để các bên liên quan thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Chính phủ; tổ chức Hội nghị tổng kết để đánh giá, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý khám, chữa bệnh và giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Ngoài ra, trong thực hiện việc kết nối, liên thông dữ liệu điện tử để phục vụ quản lý thông tuyến và giám định điện tử, bảo đảm thực hiện gửi dữ liệu điện tử từ cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đến Cổng tiếp nhận dữ liệu được đầy đủ, thường xuyên, liên tục để phục vụ quản lý thông tuyến, giám định điện tử theo quy định. Trong đó, cần đạt tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày ít nhất 90% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh và tuyến Trung ương; đạt tỷ lệ gửi hồ sơ đúng ngày 100% đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện, tuyến xã…

Nguồn: phapluatxahoi.vn