Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.402

Khách Online : 21

Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2001-2010

Cải cách thể chế

21:21 29/09/2004 | Lượt xem : 26908

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 26908
     - Xây dựng và hoàn thiện các thể chế, trước hết là thể chế kinh tế của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thể chế về tổ chức và hoạt động của hệ thống hành chính nhà nước.

    - Đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật

    - Bảo đảm việc tổ chức thực thi pháp luật nghiêm minh của cơ quan nhà nước, của cán bộ, công chức.

    - Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính