Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.166.369

Khách Online : 65

Điểm tin địa phương - ngành nội vụ

Hà Nội: Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

15:51 03/03/2020 | Lượt xem : 241

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 241
Ngày 21/02/2020, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 381/SNV-TCBC về việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
Theo đó, Sở Nội vụ đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị tinh gọn, hiệu quả.
Cụ thể là: Báo cáo thực trạng tổ chức bộ máy các phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc; đánh giá hiệu quả hoạt động; làm rõ những nhiệm vụ còn chồng chéo trong quá trình thực hiện, chưa bảo đảm nguyên tắc một việc một đầu mối xuyên suốt và đề xuất, điều chỉnh (nếu có). Rà soát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị theo các văn bản của Trung ương và quy định của Ủy ban nhân dân thành phố, xác định những nhiệm vụ còn trùng chéo với cơ quan khác và đề xuất, kiến nghị. 
Đối với các Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng trực thuộc các Sở: đề nghị đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất hướng sáp nhập vào các trường Trung cấp nghề thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc các trường Đại học, Cao đẳng trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đảm bảo phù hợp theo ngành nghề, lĩnh vực. Trường hợp giữ nguyên, có báo cáo phân tích, giải trình cụ thể.
* Tinh gọn bộ máy “Hiệu quả từ cách làm đồng bộ”
Theo nhận định được đưa ra tại cuộc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 vừa qua, việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn chặt với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, qua 2 năm thực hiện, Nghị quyết đã đem lại những kết quả rất tích cực.
Thống kê của ngành Tổ chức xây dựng Đảng cũng cho thấy, tại thành phố Hà Nội, qua kiện toàn, sắp xếp đã giảm 5/17 ban chỉ đạo do Ban Thường vụ Thành ủy thành lập, giảm 74/102 ban chỉ đạo thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. Sắp xếp các phòng, ban chuyên môn thuộc các sở, ngành, giảm từ 204 phòng xuống 159 phòng, giảm 26 Trưởng phòng, 116 Phó Trưởng phòng. TP. Hà Nội đã sắp xếp 5 Ban Quản lý dự án từ 26 Ban: giảm 73/108 phòng (67,6%), 177/308 lãnh đạo Trưởng, Phó đơn vị và Trưởng, Phó phòng (57,5%), giảm 143/839 biên chế và giảm được 7/23 trụ sở làm việc (30,4%).
Trong năm 2019, Thành ủy Hà Nội tiếp tục chỉ đạo rà soát chức năng, nhiệm vụ; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy và Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố.... Đến nay, đã giảm 10 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành ủy và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố; giảm 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; giảm 110 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đẩy mạnh sang tự chủ đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của Nhân dân được nâng lên; thu nhập, đời sống của đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên ngày càng tốt hơn; nổi bật là khối y tế của thành phố.
Thực tiễn cũng cho thấy, với nguyên tắc rất rõ ràng, phân công đúng vị trí việc làm; cán bộ lãnh đạo sau sắp xếp không còn giữ nguyên chức vụ sẽ được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo và ưu tiên xem xét bổ nhiệm khi có điều kiện, vị trí thích hợp, sau thời gian sắp xếp lại, từ thành phố đến cấp cơ sở hầu như không nhận được đơn thư khiếu nại. Đáng mừng, thu nhập ở nhiều cơ quan dần khởi sắc, đời sống người lao động được nâng lên. Đây chính là cái đích của công tác sắp xếp. Điều này thấy rõ ở khối y tế, như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tim Hà Nội, một số trung tâm y tế…
Năm 2020, ngành Tổ chức xây dựng Đảng toàn quốc cũng như TP. Hà Nội xác định, tiếp tục tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị phù hợp với tình hình thực tế, khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội. Cùng với đó tiếp tục thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian; giảm tỷ lệ người phục vụ; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Trong quá trình thực hiện, làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Việc xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức tiến tới trả lương cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm vào năm 2021 cũng được nhấn mạnh.

Nguồn: hanoimoi.com.vn/kinhtedothi.vn