Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.368

Khách Online : 30

Công tác Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018

14:07 23/01/2018 | Lượt xem : 1253

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1253

Sáng ngày 18/01, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác ngành Nội vụ năm 2018.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính tri, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tham mưu triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội, trong đó tập trung vào công tác xây dựng thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.

Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong năm 2017, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công tác tôn giáo, thi đua khen thưởng, thanh niên, văn thư lưu trữ đã đạt những kết quả tốt, có nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; công tác cải cách hành chính được tiến hành đồng bộ và có chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính được quan tâm và đổi mới. Việc triển khai Luật Tổ chức Chính phủ, Tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản hướng dẫn thi hành đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của ngành Nội vụ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác của ngành Nội vụ còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục.

Trên cơ sở Báo cáo của Bộ Nội vụ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Bộ, ngành Nội vụ trong năm 2017.

Đối với nhiệm vụ năm 2018, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ cần phát huy dân chủ, đoàn kết, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng các văn bản, đề án còn chậm, đặc biệt cần phải hoàn thiện thể chế về công vụ, công chức đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công trình Hội nghị Trung ương 7 khóa XII. Nghiên cứu, đánh giá và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề về chế độ phụ cấp đặc thù, xây dựng tiêu chí cụ thể, rõ ràng tránh tình trạng ngành nghề nào cũng cho là đặc thù. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan ngành dọc của Trung ương đảm bảo tinh gọn, hợp lý. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế các cơ quan nhà nước theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời, nghiên cứu chế độ hợp đồng đối với viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Thành lập Tổ công tác thanh tra công vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ làm tổ trưởng; chủ động thanh tra, kiểm tra công vụ nhằm phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các vi phạm trong công tác cán bộ tại các Bộ, ngành và địa phương. Làm tốt hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực của Chính phủ về công tác cải cách hành chính, nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp nhằm đầy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành các mục tiêu của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c của Chính phủ. Nghiên cứu, đề xuất mô hình nhất thể hóa các chức danh đồng cấp, đảm bảo cơ cấu cán bộ, công chức tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của việc thi nâng ngạch công chức, viên chức, xây dựng cơ cấu ngạch công chức, viên chức theo tiêu chí rõ ràng, đảm bảo công chức được nâng ngạch có trình độ, năng lực, đạo đức, tác phong, tính chuyên nghiệp cao. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các nội dung nhằm sửa Luật Thi đua, khen thưởng, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, tránh hình thức, khen thưởng không đúng người, đúng việc. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu quả, có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo, các chức sắc và đồng bào có đạo phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ thi đua yêu nước, yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ cần tăng cường, quan tâm hơn nữa đến công tác lưu trữ, đặc biệt có chính sách đối với các tài liệu lưu trữ quý hiếm có từ hàng trăm năm nay. Việc gìn giữ các tài liệu này chính là gìn giữ hồn phách dân tộc, kinh nghiệm của quá khứ, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các tài liệu lưu trữ nhằm giáo dục truyền thống của dân tộc.

Nguồn: moha.gov.vn

Tin khác