Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.654.593

Khách Online : 59

Cải cách tài chính công

Hướng dẫn mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính

15:00 04/06/2019 | Lượt xem : 432

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 432
Ngày 10/5/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước.
Theo đó, Thông tư số 26/2019/TT-BTC hướng dẫn một số mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính như sau:
Chi xây dựng đề cương chương trình cải cách hành chính, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014.
Chi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính nhà nước tại các Bộ, ngành, địa phương, thực hiện theo Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016;
Chi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ công tác cải cách hành chính, thực hiện theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015;
Chi tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức phục vụ cho công tác cải cách hành chính, thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018.
Căn cứ mức chi tại Thông tư số 26/2019/TT-BTC, các đơn vị quy định mức chi thực hiện công tác cải cách hành chính  tại đơn vị mình và phù hợp với quy định của pháp luật.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019./.

Anh Cao - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ