Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.858.361

Khách Online : 595

CCHC Bộ, ngành

Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021

18:19 29/09/2021 | Lượt xem : 652

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 652

Ngày 31/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

Theo đó, với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ và Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về CCHC, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ một cách toàn diện, đồng bộ; xây dựng kế hoạch CCHC năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trọng tâm trọng điểm, đi vào chiều sâu thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện chiến lược phát triển Bộ, ngành giai đoạn 2021 - 2015 và tiếp theo.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo, điều hành CCHC, tăng cường quán triệt chủ trương về CCHC của Đảng, Chính phủ giai đoạn mới; đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch CCHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 4.0, thực hiện đánh giá chấm điểm chỉ số CCHC đối với các đơn vị thuộc Bộ; xác định trách nhiệm của từng cá nhân trong tập thể lãnh đạo, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC tới toàn thể cán bộ, CCVC để tạo sự đồng thuận, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2021.

7 nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021

Về cải cách thể chế, tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng đồng bộ, minh bạch, phù hợp với kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực: lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, thú y, bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản; kịp thời rà soát, phát hiện và xử lý những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy định của pháp luật.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; lồng ghép thông tin, tuyên truyền CCHC với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất, pháp điển hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đảm bảo chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định điều kiện đầu tư kinh doanh và TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận, thực thi các quy định pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật; tập trung theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp…

Về cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục đẩy mạnh cải cách các quy định TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp, TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, cắt giảm chi phí tuân thủ. Thường xuyên rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, thành phần hồ sơ và các điều kiện TTHC không cần thiết, không hợp lý, đảm bảo thực chất.

Tăng cường giải quyết TTHC trên môi trường điện tử: Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ; trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng; số hóa kết quả nâng cao tính công khai, minh bạch rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí; đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa để cải thiện chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các vướng mắc khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, TTHC liên quan đến phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

Về cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy theo Nghị định 101/2020/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ. Đồng thời, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức và quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa phương. Thực hiện quy định về sử dụng biên chế hành chính.

Về cải cách công vụ, thực hiện tuyển dụng, luân phiên, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ theo đúng quy định. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Về cải cách tài chính công, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan, đơn vị gắn với nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Thực hiện cơ chế hoán kinh phí quản lý hành chính, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Tăng cường các giải pháp để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa.

Hoàn thiện cơ chế tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện các quy định về tự chủ trong các hoạt động liên doanh, liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với thực tiễn. Đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp. Thực hiện tốt công tác xây dựng và phân bổ dự toán, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về xây dựng chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ điện tử của Bộ dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới Chính phủ số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Nâng cao chất lượng giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công, tiếp tục đánh giá hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đối với các TTHC chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tập trung triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN theo kế hoạch của Bộ và chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899).

Công khai kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC và xử lý kiến nghị trên môi trường mạng. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin đối với chế độ báo cáo định kỳ đảm bảo yêu cầu kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Tiếp tục triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Triển khai hiệu quả chuyển đổi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 tại các đơn vị thuộc Bộ.

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, nâng cao vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên đối với công tác CCHC. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện CCHC; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chấm điểm kết quả thực hiện CCHC các cơ quan, đơn vị thuộc là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nhiệm vụ CCHC tới cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường truyền thông CCHC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Cổng thông tin điện tử, Chuyên trang CCHC của Bộ, báo chí trong và ngoài ngành và trên các phương tiện truyền thông đại chúng khác để tạo sự đồng thuận thực hiện nhiệm vụ kế hoạch CCHC năm 2021.

Tiếp tục khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và công bố kết quả sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ công trực tuyến do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp.

Kiện toàn, củng cố hệ thống bộ máy thực hiện CCHC của Bộ và các đơn vị thuộc Bộ, thực thi hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ chương trình kế hoạch công tác CCHC của Bộ năm 2021 và giai đoạn mới 2021 - 2030 tiếp theo; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ chuyên trách, đầu mối CCHC của các đơn vị...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của Bộ, ngành, xây dựng các chương trình, dự án để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo động lực mới cho phát triển nông nghiệp hội nhập quốc tế; kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định không phù hợp; tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của Chính phủ; tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để bãi bỏ các quy định rào cản cho sản xuất, kinh doanh; chuẩn hóa TTHC, đồng bộ, thống nhất trong toàn ngành và trong từng lĩnh vực chuyên ngành. Điện tử hóa các quy trình TTHC, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC đảm bảo tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; cải cách TTHC giữa các đơn vị thuộc Bộ và trong nội bộ từng đơn vị thuộc Bộ, triển khai hiệu quả cơ chế một cửa liên thông; tăng cường đối thoại với người dân, doanh nghiệp.

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Bộ để hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết 19-NQ/TW; tiếp tục kiện toàn tổ chức ngành địa phương và thực hiện đúng quy dịnh về sử dụng biên chế hành chính.

Đồng thời, cải cách công vụ, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức chuyên nghiệp, sáng tạo, có tư cách đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện kiểm soát chặt chẽ công tác cán bộ, công chức các đơn vị thuộc Bộ; rà soát việc bổ nhiệm, bổ nghiệm lại các vị trí lãnh đạo tại các đơn vị theo đúng quy định. Triển khai hiệu quả các đề án đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2021 - 2025 và tiếp theo.

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; triển khai các quy định mới về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; thực hiện tốt công tác xây dựn và phân bổ dự toán, sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Ngoài ra, hiện đại hóa hành chính, phát triển Chính phủ điện tử 4.0 của Bộ, hướng tới Chính phủ số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý ngành có khả năng kết nối từ Bộ đến cơ sở; tăng cường hoạt động trực tuyến; đảm bảo tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Triển khai Cơ chế một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại, triển khai kết nối các thủ tục liên quan đến lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ về hàng hóa xuất, nhập khẩu và quá cảnh theo kế hoạch và chỉ đạo của Ủy Ban chỉ đạo quốc gia 1899. Đẩy mạnh chuyển đổi, duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 khối cơ quan Bộ và các đơn vị, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2021 thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, chỉ đạo tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ các nhiệm vụ cụ thể theo phân công tại Kế hoạch này; thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị.

Sử dụng kết quả thực hiện CCHC làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm cho công chức, viên chức thuộc đơn vị.

 

Anh Cao