Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.929

Khách Online : 239

CCHC Bộ, ngành

Kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải 06 tháng đầu năm 2021

15:27 09/10/2021 | Lượt xem : 693

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 693

Theo Báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải 06 tháng đầu năm 2021 được thể hiện nổi bật trên các mặt công tác: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính côngvà hiện đại hóa hành chính. Cụ thể:

Về cải cách thể chế, Bộ đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ; hàng tháng, Bộ Giao thông vận tải đều tổ chức họp do lãnh đạo Bộ chủ trì để kiểm điểm tình hình thực hiện và Kế hoạch của tháng kế tiếp một cách cụ thể, chi tiết.

Bộ đã ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 và được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng theo Kế hoạch. Tính đến ngày 14/6/2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định công bố Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 6 tháng cuối năm 2020. Bộ Giao thông vận tải đang thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 6 tháng đầu năm 2021.

Bộ Giao thông vận tải cũng đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Giao thông vận tải năm 2021. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị đang thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo đúng Kế hoạch.

Đến thời điểm báo cáo, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện hợp nhất 12 văn bản. Các văn bản hợp nhất đều được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2012.

Về cải cách thủ tục hành chính, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021. Trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đã kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo, tham mưu trình văn bản đã thực hiện việc đầy đủ việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính theo đúng quy định. Bộ đã giao Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính tham gia góp ý, thẩm định, rà soát lần cuối về thủ tục hành chính đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện đánh giá tác động thủ tục hành chính tại 70 thủ tục hành chính tại 14 văn bản quy phạm pháp luật, rà soát lần cuối đối với 67 thủ tục hành chính của 13 văn bản quy phạm pháp luật.

Về công bố, cập nhật, công khai thủ tục hành chính, Bộ đã ban hành 04 Quyết định công bố thủ tục hành chính. Tất cả các thủ tục hành chính sau khi được công bố đều được Bộ Giao thông vận tải cập nhập và công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính bảo đảm theo quy định để người dân, doanh nghiệp tra cứu thực hiện.

Tính đến hết thời điểm báo cáo, Bộ Giao thông vận tải nhận được 36 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đã được các đơn vị tham mưu nghiên cứu, giải quyết đúng thời hạn (trên Cổng dịch vụ công 34 phản ánh, kiến nghị; qua kênh Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời 02 phản ánh, kiến nghị).

Về thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020, Bộ đã trình Chính phủ ký ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/8/2017. Ngày 20/6/2019, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-BGTVT ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 80/NQ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải. Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 896.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, tiếp tục rà soát, kiện toàn và tổ chức thực hiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6; duy trì, bảo đảm tổng số lãnh đạo cấp phó của tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có số lượng theo quy định; bảo đảm cơ cấu tỷ lệ lãnh đạo, quản lý/công chức, viên chức phù hợp; quyết liệt chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Nghị định 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; sử dụng biên chế hành chính, số lượng người làm việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp không vượt quá số biên chế được Bộ Nội vụ giao; tổ chức thực hiện Quy chế tổ chức hoạt động của các Ban Quản lý dự án, từng bước bàn giao chuyển bệnh viện về địa phương, sáp nhập trường trung cấp vào cao đẳng thuộc Bộ; tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ thực hiện việc chuyển biên chế viên chức thành biên chế công chức đối với Cảng vụ hàng không, Cảng vụ hàng hải và Cảng vụ đường thủy nội địa; tiếp tục tổ chức thực hiện đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị, xây dựng các quy định và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan; thực hiện phân cấp quản lý, kiểm tra, xử lý sau kiểm tra theo quy định.

Đến thời điểm báo cáo, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện tinh giảm tổ chức bộ máy đạt được kết quả nhất định, cụ thể: Tổ chức bộ máy hành chính: Giảm tổng cộng 08 đầu mối, trong đó: 02 phòng thuộc Văn phòng Bộ, 02 phòng tham mưu thuộc Cục, 04 phòng thuộc Chi cục. Đối với đơn vị sự nghiệp: Giảm được 25 đầu mối thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó: có 06 phòng, khoa thuộc các Trường Cao đẳng, 08 phòng thuộc Cảng vụ Đường thủy nội địa, 01 đại diện cảng vụ đường thủy, 02 phòng và 07 trạm thuộc các cảng vụ hàng hải; 01 phòng thuộc Ban Quản lý dự án.

Về cải cách chế độ công vụ, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện cải cách, hoàn thiện quy định theo thẩm quyền về chế độ công vụ công chức, công tác cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải; Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 của các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, thẩm định danh sách, dự kiến kinh phí chi trả cho các đối tượng được hưởng chính sách của năm 2021 và các đề án liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính.

Đồng thời, tổ chức thực hiện vị trí việc làm bảo đảm bố trí công chức, viên chức theo đúng vị trí việc làm đã được Bộ trưởng phê duyệt; hướng dẫn về vị trí việc làm công chức, viên chức chuyên ngành Giao thông vận tải từ Trung ương đến địa phương theo quy định; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành quy định vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và quy định.

Ngoài ra, thực hiện việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, đánh giá, xếp loại13 cán bộ, công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức bảo đảm theo quy định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, rà soát, tổ chức khắc phục sai phạm theo Kết luận số 71/KL-TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm theo quy định, báo cáo Bộ Nội vụ; đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức bảo đảm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Giao thông vận tải có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ và năng lực ngang tầm nhiệm vụ trở lên nhằm thực thi công vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Giao thông vận tải trong giai đoạn mới; tổ chức thực hiện các kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học trong và ngoài nước cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Giao thông vận tải; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2021; báo cáo Bộ Nội vụ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của Bộ Giao thông vận tải năm 2020, xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 theo quy định.

Bên cạnh đó, quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giao thông vận tải theo quy định. Thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chế độ công vụ.

Về cải cách tài chính công, trong 6 tháng đầu năm công tác điều hành ngân sách nhà nước năm 2021 được thực hiện theo quy định; xử lý kịp thời các vướng mắc, phát sinh để đảm bảo công tác điều hành ngân sách được nhịp nhàng, theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan. Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-BGTVT ngày 17/5/2021 để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách tại các cơ quan, đơn vị. Trong các quyết định giao dự toán ngân sách cho các đơn vị, Bộ Giao thông vận tải đều yêu cầu các đơn vị thực hiện chi tiêu trên nguyên tắc sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả, bảo đảm tiết kiệm, chống lãng phí. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đang triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ, trong đó yêu cầu siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước; Tiếp tục rà soát lại các quy định của pháp luật để đề xuất xây dựng, ban hành các quy định hoặc cơ chế tài chính (nếu có), đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ, làm cơ sở triển khai thực hiện; Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định hướng dẫn thực hiện, đặc biệt là các Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và về sắp xếp, xử lý cơ sở nhà, đất cho các đơn vị trực thuộc. Bộ Giao thông vận tải cũng đang nghiên cứu xây dựng đề án thu phí tuyến cao tốc Bắc - Nam sử dụng nguồn đầu tư công để làm cơ sở triển khai thực hiện khi các tuyến đường cao tốc này hoàn thành.

Bộ Giao thông vận tải đang triển khai công tác xét duyệt, thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 để kịp thời hoàn thành báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước gửi Bộ Tài chính trước ngày 01/10/2021; đã giao kế hoạch cho các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án triển khai thực hiện lập, trình duyệt quyết toán các dự án hoàn thành. Để tăng cường và đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/6/2021, trong đó đã đưa ra các giải pháp và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị chủ trì giải quyết các tồn tại, vướng mắc tạo điều kiện hoàn thành dứt điểm quyết toán các dự án đã hoàn thành trong giai đoạn vừa qua.

Tiếp tục thẩm định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho một số đơn vị sự nghiệp trong năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2023 theo các Nghị định của Chính phủ.

Về hiện đại hóa hành chính, trong 6 tháng đầu năm, triển khai thực hiện các Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 16/4/2021 của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai xây dựng Chính phủ điện tử: Kế hoạch thực hiện “Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp bộ” của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025; Triển khai xây dựng Chính phủ điện tử Bộ Giao thông vận tải năm 2021; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông và cơ sở dữ liệu tài sản kết cấu hạ tầng giao thông lĩnh vực hàng không; Đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cùng cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện liên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021; Kế hoạch tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch chuyển đổi địa chỉ IPv4 sang IPv6 cho hệ thống công nghệ thông tin, Internet của Bộ Giao thông vận tải giai đoạn 2021 - 2025…

Hoàn thành xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu (LGSP) của Bộ Giao thông vận tải, kết nối với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở trung ương và địa phương (NGSP). Hoàn thành tích hợp: Danh mục dùng chung phát triển Chính phủ điện tử; cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp; Dịch vụ bưu chính công ích VNPOST. Chia sẻ các dữ liệu của Bộ Giao thông vận tải với Hệ thống thống thông tin của 5 Bộ và 8 địa phương.

Bộ tiếp tục chỉ đạo Tổng cục/Cục thực hiện xây dựng các cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung về kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện…

Xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình Bộ Giao thông vận tải, thiết lập hệ thống trung tâm hội nghị truyền hình và thiết bị đầu cuối tại các phòng họp trực tuyến của Bộ, kết nối với các phòng họp trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trong ngành, phục vụ công tác họp, điều hành của lãnh đạo Bộ.

Hoàn thành chuẩn hóa và tích hợp các biểu mẫu báo cáo về kết cấu hạ tầng giao thông và số lượng phương tiện giao thông với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải đang cung cấp 262 dịch vụ công trực tuyến tối thiểu ở mức độ 3 (90 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 164 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4); trong đó, có 87 dịch vụ công tham gia Cơ chế một cửa quốc gia. Bộ Giao thông vận tải đã hoàn thành xây dựng, kết nối 5/5 dịch vụ với Cổng dịch vụ công quốc gia theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; tích hợp 139 thủ tục hành chính với Cổng dịch vụ công quốc gia. Từ đầu năm 2021 đến nay, có 243.082 hồ sơ nộp theo phương thức trực tuyến (Bộ Giao thông vận tải là một trong hai Bộ có số lượng thủ tục tích hợp, số lượng hồ sơ nộp nhiều nhất trên Cổng dịch vụ công quốc gia).

Đã hoàn thành cung cấp 313/313 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông vận tải trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử (đạt 100%). Từ đầu năm đến nay, có trên 19.864 lượt hồ sơ thực hiện qua hệ thống.

Về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng các hệ thống thông tin, Bộ Giao thông vận tải đầu tư hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng và phòng chống mã độc Bộ Giao thông vận tải, bảo đảm yêu cầu theo dõi, giám sát 24/7 để phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn mã độc giám điệp, phần mềm độc hại và tấn công có chủ đích APT vào các hệ thống thông tin của Bộ. Hiện nay, Hệ thống giám sát an toàn thông tin mạng và phòng chống mã độc Bộ Giao thông vận tải đã kết nối với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia. Các hệ thống thông tin của Bộ Giao thông vận tải được bảo đảm an toàn thông tin với mô hình “4 lớp” theo yêu cầu của Chính phủ.

Ngoài ra, duy trì, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia tiêu chuẩn Việt Nam ISO tại các cơ quan, đơn vị bảo đảm theo quy định và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

 

 

Anh Cao