Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.635

Khách Online : 43

CCHC Bộ, ngành

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước Quý III năm 2021 của Bộ Nội vụ

09:21 26/09/2021 | Lượt xem : 599

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 599

   Kết quả nổi bật công tác cải cách hành chính quý III năm 2021 của Bộ Nội vụ


Các đồng chí chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ,
cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2020) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020 (SIPAS 2020). Ảnh: Moha.gov.vn

Báo cáo của Bộ Nội vụ đánh giá, trong Quý III năm 2021, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị thuộc trực thuộc Bộ qua đó đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của toàn thể công chức viên chức trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Kết quả này được thể hiện trên các mặt công tác:

Về công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, trong quý III năm 2021, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Nội vụ bám sát các nhiệm vụ của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Bộ bảo đảm tiến độ chất lượng đã đề ra. Thực hiện vai trò cơ quan thường trực của Chính phủ về cải cách hành chính Bộ Nội vụ trực tiếp là Vụ Cải cách hành chính và Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) đã thường xuyên theo dõi đôn đốc hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tập trung vào việc hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo; đồng thời, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

Để Nghị quyết số 76/NQ-CP được triển khai đồng bộ, kịp thời Bộ Nội vụ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CTTTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tập trung triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”; triển khai Kế hoạch tăng cường năng lực công chức chuyên trách cải cách hành chính năm 2021 theo hướng đổi mới tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin đẩy mạnh hình thức học trực tuyến công chức thực hiện cải cách hành chính của các Bộ, ngành và địa phương.

Công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với nhiều hình thức nội dung phong phú. Các website do Bộ Nội vụ quản lý thường xuyên đăng tin bài về hoạt động cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ công chức, viên chức người dân và xã hội về cải cách hành chính. Bản tin điện tử về cải cách hành chính tiếp tục được Bộ Nội vụ duy trì thực hiện phát hành hàng tuần, qua đó đã trở thành kênh thông tin truyền thông hữu ích để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay về cải cách hành chính; thông tin về các hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và các hoạt động về cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương…

Về cải cách thể chế, trong Quý III năm 2021, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 160/2021/QH14 ngày 08/4/2021 của Quốc hội thí điểm bố trí các chức danh đại biểu hoạt động không chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và ban hành theo thẩm quyền Thông tư số 05/2021/TT-BNV ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện, điển hình là tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống COVID-19 và Kế hoạch số 2202/KH-BNV ngày 17/5/2021 của Bộ Nội vụ thực hiện “Ngày toàn dân phòng chống mua bán người” năm 2021; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”...

Về cải cách thủ tục hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ Nội vụ tiếp tục đư c đẩy mạnh triển khai tập trung vào các nhiệm vụ của Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 Kế hoạch rà soát đánh giá TTHC thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Nội vụ. Theo đó, đã tiến hành rà soát, đánh giá 77 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Nội vụ trên các lĩnh vực: Chính quyền địa phương, Tín ngưỡng - tôn giáo, Thi đua - khen thưởng, trên cơ sở đó đề xuất phương án cắt giảm đơn giản hóa TTHC của Bộ Nội vụ năm 2021. Tiếp tục đôn đốc, triển khai việc công bố, niêm yết công khai TTHC đăng tải đầy đủ nội dung trên Cổng thông tin điện tử và tại Bộ phận Một cửa của Bộ. Việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị trong giải quyết TTHC được chú trọng thực hiện, nhằm kịp thời điều chỉnh nâng cao chất lượng phục vụ cá nhân tổ chức; đồng thời, phân công công chức theo dõi đôn đốc các đơn vị trả lời ý kiến phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp trên Hệ thống tiếp nhận phản ánh kiến nghị (PAKN) qua đó kịp thời tháo gỡ vướng mắc tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính.

Bộ Nội vụ đã ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 năm 2021. Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã duyệt danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa một cửa liên thông của Bộ Nội vụ kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Theo đó, 25 TTHC tiếp nhận tại bộ phận Một cửa một cửa liên thông Bộ Nội vụ được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia (12 TTHC lĩnh vực Thi đua - khen thưởng; 10 TTHC lĩnh vực Tín ngưỡng - tôn giáo và 03 TTHC lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ)…

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, trong Quý III năm 2021, Bộ Nội vụ tập trung rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn bản hướng dẫn về tổ chức bộ máy lĩnh vực Nội vụ như: Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và định mức biên chế trong cơ quan tổ chức thuộc ngành lĩnh vực Nội vụ; Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ và Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý và viên chức ngành Nội vụ. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trực thuộc Bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ bảo đảm tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo quy định...

Về cải cách chế độ công vụ, công chức, trong Quý III năm 2021, công tác kiện toàn nhân sự và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được quan tâm thực hiện. Bộ Nội vụ đã tiến hành điều động, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Vụ đối với 01 trường hợp; bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cấp Vụ đối với 01 trường hợp, cấp Phòng đối với 02 trường hợp; thuyên chuyển công tác đối với 01 công chức lãnh đạo quản lý cấp Vụ; tuyển dụng không qua thi tuyển đối với 02 viên chức; tiếp nhận 01 công chức về công tác tại Bộ và thôi việc đối với 01 công chức...; cử 05 công chức và 07 viên chức tham gia đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; cử 02 công chức và 01 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cấp Vụ cử 01 công chức tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính.

Về cải cách tài chính công, trong Quý III năm 2021, các cơ quan đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ tập trung nguồn lực triển khai thực hiện một cách nghiêm túc kịp thời dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, điều hành chặt chẽ ngân sách trong phạm vi dự toán được giao; triệt để tiết kiệm các khoản chi ngân sách rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết; hạn chế mua sắm các trang thiết bị đắt tiền. Quản lý chặt chẽ và sử dụng hiệu quả tài sản công; tăng cường quản lý giám sát chặt chẽ đầu tư công; triển khai nhanh quyết liệt công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công. Đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch giải ngân kinh phí, đặc biệt chú trọng thực hiện các nhiệm.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá việc triển khai thực hiện tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 19 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ trên cơ sở bám sát các quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập…

Về xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Bộ Nội vụ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của Bộ, xúc tiến thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử Chính phủ số, chuyển đổi số nhằm tạo động lực đổi mới nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thích ứng kịp thời trước những tác động của dịch COVID-19, điển hình như Học viện Hành chính quốc gia đã đẩy mạnh tổ chức học tập trực tuyến (E-learning) đối với các khóa bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên, ngạch chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng, các lớp cao học,… triển khai thực hiện kiểm tra trắc nghiệm trên máy tính và nộp bài trực tuyến qua hệ thống phần mềm Microsoft Teams cho học viên các lớp cấp vụ, lớp chuyên viên cao cấp, lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp sở, cấp vụ và tương đương; Đại học Nội vụ đẩy mạnh triển khai Thư viện số, cập nhật tài liệu số lên hệ thống Thư viện số và số hóa tài liệu sách tham khảo tạp chí…

Trong thời gian qua, Bộ Nội vụ tiếp tục tăng cường công tác rà soát, chỉnh sửa, nâng cấp quy trình ISO trong giải quyết thủ tục hành chính; đã xây dựng, nâng cấp 43 quy trình ISO nội bộ; các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ đã tăng cường áp dụng ISO điện tử vào các quy trình xử lý công việc.

9 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Phát huy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính đạt được trong Quý III năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai trong thời gian tới là:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo điều hành nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của Bộ. Tăng cường theo dõi đôn đốc các Bộ, cơ quan địa phương triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thứ hai, khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Bộ Nội vụ trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 76/NQ-CP; kịp thời triển khai Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Tham mưu cho Ban Cán sự đảng Bộ ban hành Nghị quyết về đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030.

Thứ ba, khẩn trương tập trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án về cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP.

Thứ tư, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”. Triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2021. Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021.

Thứ năm, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao bảo đảm đúng tiến độ chất lượng.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát đề xuất cắt giảm đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC.

Thứ bảy, tổ chức triển khai có hiệu quả các quy định mới của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy và quy định về quản lý công chức viên chức; tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Thứ tám, đẩy mạnh tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền cải cách hành chính; tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Thứ chín, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử chuyển đổi số của Bộ theo theo các kế hoạch đã ban hành./.

 

Anh Cao