Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.087

Khách Online : 58

Tình hình triển khai tại các địa phương

Khánh Hòa: Yêu cầu triển khai chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030

15:43 26/01/2022 | Lượt xem : 6315

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 6315
Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai Chương trình Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2030 (viết tắt là chương trình).
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương sớm tổ chức hội nghị chuyên đề quán triệt hoặc lồng ghép quán triệt chương trình theo hình thức phù hợp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình và chịu trách nhiệm về kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính trong phạm vi quản lý. Các cơ quan, đơn vị cũng đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng sáng kiến, mô hình cải cách hành chính và các giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc triển khai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính.
Cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì xây dựng các đề án cải cách hành chính cấp tỉnh sớm nghiên cứu phương án phối hợp xây dựng, trình phê duyệt. Đối với việc khảo sát, đo lường tác động, hiệu quả của cải cách hành chính, Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì tham mưu; các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nghiên cứu cách thức, phương án khảo sát phù hợp với thực tiễn đơn vị.
Trong tháng 1, các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành và gửi kế hoạch cải cách hành chính 5 năm hoặc 10 năm (2021 - 2030) về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo cải cách hành chính tỉnh. Các kế hoạch ban hành trước ngày 24/12/2021 cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với chương trình của tỉnh.
Nguồn: baokhanhhoa.vn