Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.532.988

Khách Online : 77

CCHC Bộ, ngành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM: KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

12:04 19/07/2021 | Lượt xem : 2337

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2337
Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 07/7/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định số 1171/QĐ-NHNN phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 - 2025. 
Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa trong hoạt động giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính nơi thường trú hoặc đặt trụ sở doanh nghiệp; số hóa, điện tử hóa quy trình, các thành phần hồ sơ, văn bản hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính và kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. Kế hoạch tập trung triển khai các nội dung: 
Một là, thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước, từng bước tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử đầy đủ, chính xác, đảm bảo tính pháp lý; Nâng cấp Hệ thống thông tin một cửa điện tử Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, yêu cầu kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; Xây dựng, hoàn thiện Kho dữ liệu cá nhân, tổ chức trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu lưu trữ điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Kết nối, tích hợp dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa Hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước với Cổng dịch vụ công quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu của Đề án.
Hai là, đổi mới tổ chức quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ việc đơn giản hoá trong chuẩn bị, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính: Rà soát, tổ chức sắp xếp lại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước để triển khai quy trình số hóa theo yêu cầu, tiến độ kế hoạch thực hiện của Đề án; Tổ chức triển khai quy trình số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo kế hoạch; Thực hiện đồng bộ, liên kết tài khoản của cá nhân, tổ chức trên Cổng Dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước với Cổng dịch vụ công quốc gia; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận một cửa của Ngân hàng Nhà nước đáp ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ của Đề án; Tái cấu trúc quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng cắt giảm thủ tục hoặc các bước kiểm tra, xác nhận, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ thủ tục hành chính trên cơ sở kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin liên quan đến dịch vụ công.
Ba là, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính: Rà soát, xác định các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước để tổ chức triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính theo lộ trình từ 2021 đến 2025.
Bốn là, thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa: Đánh giá hoạt động của Bộ phận một cửa Ngân hàng Nhà nước, xác định cơ cấu, số lượng nhân sự phù hợp để triển khai bảo đảm nâng cao năng suất lao động và đáp ứng yêu cầu đổi mới thực hiện cơ chế một cửa; Nghiên cứu, triển khai các mô hình, giải pháp đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế để nâng cao năng suất, hiệu quả, chất lượng phục vụ của Bộ phận một cửa; Nghiên cứu cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước.
Năm là, đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính: Đổi mới việc giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực trên ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông hiệu quả; Căn cứ Bộ Chỉ số đánh giá, giám sát, đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hoàn thiện chức năng giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Ngân hàng Nhà nước; Kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ theo dõi, giám sát, đánh giá giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Ngân hàng Nhà nước và Cổng dịch vụ công quốc gia, Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo thời gian thực; Tổ chức triển khai thực hiện giám sát, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính chính theo các yêu cầu, nhiệm vụ của Đề án.
Sáu là, rà soát, hoàn thiện quy định về cơ chế một cửa: Sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ngân hàng Nhà nước theo các nội dung nhiệm vụ của Đề án; Rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở triển khai tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trần Trang, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ