Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.777

Khách Online : 229

CCHC Bộ, ngành

NGÀNH TƯ PHÁP: LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

15:46 22/06/2021 | Lượt xem : 235

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 235
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ xác định: Mỗi cơ quan, tổ chức và cả quốc gia cần tận dụng tối đa cơ hội để phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, trong đó, việc xác định sớm lộ trình và đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương có ý nghĩa sống còn, là cơ hội để phát triển các ngành, lĩnh vực, địa phương. Cụ thể hóa nội dung trên, ngày 10/6/2021, Bộ Tư pháp đã ra Quyết định số 983/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” hướng dẫn, hỗ trợ cơ quan tư pháp triển khai chuyển đổi số trong giai đoạn mới.
Quá trình triển khai Kế hoạch, cơ quan, đơn vị thực hiện nhất quán các quan điểm chỉ đạo: (1) Chuyển đổi số ngành Tư pháp là nhiệm vụ quan trọng cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công của ngành Tư pháp; (2) Xác định thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; Thể chế cần đi trước một bước. Kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm quy trình nghiệp vụ mới dựa trên dữ liệu số, công dân số hạ tầng số một cách có kiểm soát; đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số ngành Tư pháp; (3) Chuyển đổi số phải xác định phục vụ người dân, doanh nghiệp là trung tâm trên cơ sở một tầm nhìn tổng thể và lộ trình, bước đi, ưu tiên cụ thể, phù hợp, khả thi, hiệu quả và an toàn trong điều kiện thực tế ngành Tư pháp; (4) Thay đổi nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số; thực hiện đồng bộ các giải pháp để chuyển đổi số; (5) An toàn thông tin số là yếu tố xuyên suốt trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các tài nguyên công nghệ thông tin trong phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.
Lộ trình xác định mục tiêu cụ thể: Đến năm 2025, 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện; 90% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của cơ quan Bộ được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành; 100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử ngành Tư pháp được xây dựng và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của ngành Tư pháp quản lý.
Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập; 100% hồ sơ công việc tại cơ quan được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); Hình thành nền tảng dữ liệu cho các lĩnh vực trọng điểm, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp; 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Các nhóm giải pháp được ngành Tư pháp xác định tập trung vào: Nâng cao nhận thức bằng các hình thức phù hợp; Kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng tiếp nhận sản phẩm, phương thức quản lý mới đối với những quan hệ mới phát sinh; Đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin hoặc thuê hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin; Duy trì và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin; Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các đơn vị trực thuộc Bộ, các cơ quan tư pháp địa phương bằng các phương thức phù hợp; Xác định nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số; Phát triển các mô hình kết hợp giữa các cơ quan, nhà nước, doanh nghiệp; Bảo đảm kinh phí để thực hiện Kế hoạch.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên để hiện thực hóa mục tiêu của Kế hoạch “Chuyển đổi số ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hành chính, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của ngành trong giai đoạn mới.  

Trần Trang, Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ