Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.807

Khách Online : 38

Tình hình triển khai tại các địa phương

Nghệ An: Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành trong cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị

15:29 26/01/2022 | Lượt xem : 5905

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 5905
Trong những năm qua, tỉnh Nghệ An đã thực hiện công tác cải cách hành chính toàn diện và hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 337/UBND-KSTT về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.
Theo đó, để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị; tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ ở các cấp ngay từ đầu năm, thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, công tác tuyên truyền cải cách hành chính.
Cùng với đó, thực hiện kịp thời công tác sơ, tổng kết các chương trình, kế hoạch, đề án theo yêu cầu; thực hiện công tác đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị đảm bảo quy định. Hàng năm, phân tích, đánh giá kịp thời các Chỉ số: cải cách hành chính,  Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh, Hài lòng về sự phục vụ hành chính; đồng thời, triển khai các giải pháp nhằm cải thiện các chỉ số, nhất là các chỉ số thành phần của các chỉ số còn thấp. Bố trí đủ nhân lực có chất lượng để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính.
Các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng tham mưu công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, chú trọng nội dung, trình tự, thủ tục và tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính: Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh khẩn trương xây dựng trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính, phê duyệt các quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; các cơ quan, đơn vị công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính; tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hóa, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp, trong đó quan tâm sửa đổi, bổ sung kịp thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận một cửa; khắc phục tình trạng tiếp nhận hồ sơ thừa thành phần hồ sơ, xử lý hồ sơ chậm thời gian theo quy định...
Đồng thời, tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo các Nghị định của Chính phủ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; tổ chức thực hiện tốt chính sách tinh giản biên chế, thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ đã được quy định; kịp thời sửa đổi, bổ sung hệ thống Quy chế nội bộ phục vụ công tác quản lý. Triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng, hiệu quả công tác.
Các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số. Sử dụng, khai thác có hiệu quả các phần mềm dùng chung, hệ thống thư điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, các ứng dụng chuyên ngành; tiếp tục thực hiện việc sử dụng chữ ký số để tiết kiệm thời gian, chi phí tạo hiệu quả tích cực trong cải cách hành chính và hướng tới xây dựng chính quyền điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khai thác, sử dụng có hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công, tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến.
Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; cập nhật thông tin kịp thời, chính xác tình trạng xử lý hồ sơ thủ tục hành chính lên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh, tăng cường cập nhật tin bài, thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính lên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cân đối nguồn ngân sách để cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Bộ phận Một cửa ở một số nơi đã xuống cấp; cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các địa phương thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa để giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; thực hiện tốt việc sử dụng chữ ký số trong việc ban hành văn bản nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành.
Nguồn: baoxaydung.com.vn