Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.960

Khách Online : 259

CCHC Bộ, ngành

NHỮNG ĐỀ XUẤT MỚI CỦA CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG

11:51 10/05/2021 | Lượt xem : 1100

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1100
*  Bộ Công Thương : Thêm ngành, lĩnh vực thuộc quản lý của Sở Công Thương
Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.
Bộ Công Thương cho biết, ngày 14/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương… Theo đó, Bộ Công Thương được Chính phủ giao nhiệm vụ ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thay thế Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Theo dự thảo, vị trí và chức năng của Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; thương mại biên giới (nếu có); xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; khuyến công; cụm công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn và tổ chức thực hiện các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
Như vậy, so với quy định hiện hành tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV, dự thảo bổ sung thêm 1 số ngành, lĩnh vực mà Sở Công Thương có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm: Công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp môi trường; sản xuất và tiêu dùng bền vững; quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Dự thảo cũng đề xuất 8 nội dung về nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công Thương bao gồm: 1. Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành công thương; chương trình, đề án, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công thương trên địa bàn cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; 2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở; 3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc ngành, lĩnh vực quản lý; 4. Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; 5. Về thương mại; 6. Xây dựng, triển khai thực hiện Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước của Sở;  7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nội bộ; 8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân và cơ quan nhà nước cấp trên...
* Bộ Thông tin và Truyền thông: Đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi phát triển ngành in
Bộ Thông tin và Truyền thông đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/CĐ-CP quy định về hoạt động in nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển ngành in.
Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được Chính phủ ký ban hành ngày 19/6/2014 điều chỉnh hoạt động in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm, kinh doanh dịch vụ photocopy và quản lý thiết bị in nhập khẩu, nhằm mục đích bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động in, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề mà thực tiễn đặt ra.
Đến năm 2018, trước yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở in đầu tư, phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, đã bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Qua hơn 6 năm thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và 3 năm thực hiện Nghị định số 25/2018/NĐ-CP đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngành in phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân.
Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội đất nước và trên cơ sở tổng hợp các báo cáo tổng kết thi hành Nghị định của các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở in, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị in… bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực là chủ yếu, đã phát sinh một số vấn đề mới trong thực tiễn. Một số quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP còn thiếu cụ thể, đồng bộ, thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền, cũng như việc chấp hành pháp luật của cơ sở in, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị in, cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Do vậy, việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định này là thực sự cần thiết.
Mục đích xây dựng Nghị định nhằm khắc phục sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực in, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn trong thời gian qua, bắt kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp đã ban hành, thực thi.
Đồng thời bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển ngành in, đồng thời với việc bảo đảm có cơ chế, biện pháp quản lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Điều chỉnh các loại hình hoạt động in phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở in phát triển lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.
* Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: quy định mới về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Dự thảo nêu rõ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ các trường sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
27 nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Dự thảo đề xuất 27 nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gồm:
Trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh liên quan đến ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự thảo kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh trong phạm vi quản lý của Sở; dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cho Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở.
Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.
Các nhiệm vụ về lĩnh vực việc làm và bảo hiểm thất nghiệp; lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); lĩnh vực lao động, tiền lương; lĩnh vực bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện; lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động; lĩnh vực người có công; lĩnh vực bảo trợ xã hội; lĩnh vực trẻ em; lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; lĩnh vực bình đẳng giới.
Quản lý theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chuyên ngành, lĩnh vực. Hướng dẫn thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực. Thực hiện hợp tác quốc tế về ngành, lĩnh vực quản lý và theo phân công hoặc ủy quyền của ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Bên cạnh đó, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu, chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở…
* Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số từ ngày 01/6
Ngày 04/5, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, sau gần 6 tháng triển khai thí điểm dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số trong công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại một số tỉnh đã thu hút gần 10.000 lượt người sử dụng.
Việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế mang lại những lợi ích thiết thực, được các bên liên quan đánh giá cao.
Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế tiết kiệm được thời gian do không phải làm thủ tục cấp lại thẻ khi không may thẻ bị hỏng hoặc mất; không phải xuất trình thẻ giấy khi làm thủ tục khám, chữa bệnh.
Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nhanh chóng, thuận lợi; thuận tiện trong việc đọc, ghi thông tin của người tham gia.
Còn cơ quan bảo hiểm y tế tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quản lý và in thẻ, tạo thuận lợi trong công tác quản lý thẻ…
Ngoài ra, việc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay.
Trước những lợi ích được khẳng định, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có Công văn số 1115/BHXH-TST đề xuất Bộ Y tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trong khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 01/6/2021.

Nguồn: baochinhphu.vn/hanoimoi.com.vn