Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.181.055

Khách Online : 23

Đường lối, chủ trương của Đảng

Phương án sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội XIII

10:00 08/07/2019 | Lượt xem : 1128

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1128
Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 quy định rõ cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên cũng như việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội.
Việc xác định cơ cấu, số lượng đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương như một số nhiệm kỳ gần đây. Đồng thời, đổi mới cách phân bổ để bảo đảm hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc.
Ngoài ra, đại hội lần này sẽ tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để có từ 1 đến 2 đại biểu (không tính đại biểu đương nhiên) để nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương…
Đối với việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội, Chỉ thị số 35-CT/TW quy định rõ thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp uỷ viên khoá mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Cùng với việc phân công cấp uỷ viên khoá mới, cấp uỷ các cấp cần tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các trường hợp cấp uỷ viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.
Đối với những người ở cấp tỉnh, cấp huyện không tái cử, nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khoẻ và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công việc phù hợp (trừ các trường hợp có nguyện vọng nghỉ hưu sớm).
Những trường hợp còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu…

Nguồn: vietnamnet.vn