Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.215

Khách Online : 32

Tình hình triển khai tại các địa phương

Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang

16:30 18/11/2021 | Lượt xem : 777

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 777

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang. Quy chế gồm 03 Chương, 16 Điều, áp dụng đối với các sở, cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức liên quan đến hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang; công chức, viên chức chuyên trách công nghệ thông tin đang làm việc trong các cơ quan, đơn vị nêu trên.  

Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là LGSP tỉnh): Là một hệ thống thông tin được thiết kế độc lập nhằm mục đích cho phép các ứng dụng, dịch vụ khác nhau, với nhiều kiến trúc, nền tảng và chuẩn giao tiếp khác nhau, trên các hệ điều hành khác nhau có thể liên kết, trao đổi thông tin với nhau. Hệ thống cung cấp những kênh truyền dữ liệu được đảm bảo toàn vẹn và an toàn, có thể chuyển đổi thành nhiều dạng dữ liệu cho các dịch vụ khác nhau khai thác; cung cấp khả năng thông báo cho dịch vụ đích, làm cho dịch vụ đích có thể chủ động trong việc nhận và xử lý thông tin liên thông.
Hệ thống LGSP tỉnh được thiết kế gồm 06 thành phần chính, gồm: (1) Ứng dụng người dùng; (2) Dịch vụ kết nối, liên thông; (3) Dịch vụ dữ liệu; (4) Dịch vụ chứng thực; (5) Dịch vụ thông báo thời gian thực; (6) Dịch vụ SSO. Mỗi cơ quan, đơn vị triển khai ứng dụng kết nối vào LGSP tỉnh sẽ được cấp mã định danh theo quy định tại Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Việc kết nối, liên thông phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc: quy định về Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang và Kiến trúc tham chiếu ICT Đô thị thông minh tỉnh Bắc Giang; các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia; tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông; đảm bảo kết nối được với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ trung ương đến địa phương.       
Hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh Bắc Giang (LGSP) được đầu tư, xây dựng và đưa vào vận hành chính thức từ tháng 4/2021. Đây là hệ thống nền tảng quan trọng để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh đến các bộ, ngành trung ương thông qua hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP)./.

Nguồn: stttt.bacgiang.gov.vn