Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.181.049

Khách Online : 23

Chính phủ điện tử

Quyết định phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ

09:35 10/06/2020 | Lượt xem : 418

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 418
Ngày 03/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký Quyết định số 375/QĐ-BNV ban hành Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ. Quyết định này thay thế Quyết định số 2149/QĐ-BNV ngày 30/ 06/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy định Bộ chỉ số đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Nội vụ.
Mục đích của việc đánh giá nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các đơn vị, xây dựng Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ. Giúp lãnh đạo các đơn vị nắm được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin cho phù hợp, có biện pháp, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị hiệu quả, thiết thực. 
Đồng thời, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ và nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Nội vụ.
Nội dung đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị gồm 06 nhóm tiêu chí chính sau: Hạ tầng công nghệ thông tin và an toàn, bảo mật thông tin; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị; Trang/Cổng thông tin điện tử; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Ban hành cơ chế, chính sách và các quy định ứng dụng công nghệ thông tin; Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin.
Điểm tối đa cho các nhóm tiêu chí là 100 điểm. Riêng tiêu chí “Nhân lực cho ứng dụng công nghệ thông tin” chỉ áp dụng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ.
Việc tính điểm sẽ lấy trung bình cộng của các nhóm tiêu chí và xếp hạng các đơn vị theo điểm từ cao xuống thấp. Đối với nhóm tiêu chí cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nếu đơn vị nào không có thì khi lấy trung bình cộng các nhóm tiêu chí sẽ không tính tiêu chí này.
Các trường hợp không được tính điểm khi không cung cấp đủ thông tin, số liệu; số liệu cung cấp không đúng với thực tế; không có tài liệu kiểm chứng; gửi báo cáo chậm, quá thời hạn yêu cầu.
Bộ trưởng giao Trung tâm Thông tin hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc thực hiện việc đánh giá hàng năm; đồng thời, tổng hợp báo cáo đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị vào Quý I của năm tiếp theo, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định.
Bộ trưởng yêu cầu, việc đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị phải đảm bảo tính khoa học, chính xác, minh bạch, khách quan, công khai, dân chủ và công bằng trong việc đánh giá, xếp hạng. Quá trình đánh giá, xếp hạng phải tuân thủ các nội dung đã quy định, nhằm phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của từng đơn vị.

Nguồn: moha.gov.vn