Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.303

Khách Online : 29

CCHC Bộ, ngành

RÀ SOÁT CẮT GIẢM THỦ TỤC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN NHIỀU BỘ

11:02 17/11/2020 | Lượt xem : 2834

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 2834
Theo báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III và triển khai nhiệm vụ cuối năm của Cục Bảo vệ thực vật, trong thời gian vừa qua, Cục Bảo vệ thực vật tiếp tục rà soát, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để báo cáo Chính phủ giao Bộ Y tế (Cơ quan chủ trì xây dựng Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP) chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên để triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP.
Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì thực hiện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu đối với mặt hàng bột, tinh bột có nguồn gốc thực vật. Bộ Công Thương rà soát, cắt giảm các mặt hàng này trong danh mục các mặt hàng phải thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025, Quyết định số 2069/QĐ-BNN-PC ngày 08/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP, Cục Bảo vệ thực vật đã ban hành Quyết định số 1397/QĐ-BVTV-TTPC ngày 16/7/2020 về Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2020 của Cục Bảo vệ thực vật.
Cụ thể, Cục Bảo vệ thực vật đã triển khai rà soát, lập danh mục Quy chuẩn kỹ thuật, Tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng và chế độ báo cáo về lĩnh vực bảo vệ và KDTV, phân bón đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Cục, trong đó tập trung 06 ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định Luật Đầu tư, gồm: Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh dịch vụ xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật, kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật, kinh doanh phân bón, kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón.
Trong lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính, Cục Bảo vệ thực vật rà soát đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ quy định liên quan đến thủ tục hành chính được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 23 Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, theo đó các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật được phép hoạt động khi có đủ điều kiện theo quy định, không cần phải được sự đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ chức, cá nhân này có địa chỉ giao dịch hợp pháp.
Tiếp thu, hoàn thiện Dự thảo tờ trình, quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin điện tử cấp Bộ trình Bộ ban hành. Góp ý dự thảo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Góp ý kế hoạch khảo sát sự hài lòng người dân và doanh nghiệp đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Báo cáo Bộ danh sách tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Cục Bảo vệ thực vật trong năm 2020.
Với cải cách tổ chức bộ máy, Cục Bảo vệ thực vật đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức các đơn vị sự nghiệp, theo dõi sắp xếp tổ chức lại các trạm, chi cục bảo vệ thực vật tại các tỉnh, thành theo Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Riêng đối với lĩnh vực cải cách tài chính công, thực hiện Quyết định số 17/2020/QĐ-TTg ngày 29/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng cơ chế tài chính cho Cục Bảo vệ thực vật, Cục xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các đơn vị thuộc Cục thực hiện Quyết định số 17/QĐ-TTg của Thủ tướng. Phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi thông tư số 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật.

Nguồn: nongnghiep.vn