Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.510

Khách Online : 113

Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức

Sơn La: Chú trọng nâng tỷ lệ cán bọ, công chức là người dân tộc thiểu số

17:00 03/06/2019 | Lượt xem : 216

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 216
Thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số đã được tỉnh Sơn La bố trí ở tất cả các ngành, lĩnh vực, các vùng trong tỉnh, nhiều người giữ trọng trách cao, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ trí thức dân tộc thiểu số, nhất là trong nền kinh tế tri thức, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện, bền vững của địa phương, trong những năm qua, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh Sơn La đã quan tâm xây dựng đội ngũ trí thức nói chung và trí thức dân tộc thiểu số nói riêng.
Tỉnh Sơn La đề ra mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến hết năm 2020, 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ; bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc Mông và một số cán bộ dân tộc thiểu số ít người phù hợp với cơ cấu thành phần dân tộc...
Để đạt được mục tiêu, tỉnh Sơn La xác định rõ nhiệm vụ là tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số ít người nhằm nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số theo tiêu chuẩn, chức danh đảm nhiệm; nâng tỷ lệ cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số trong cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức của cấp cơ sở, nhất là đối với các dân tộc ít hoặc chưa có cán bộ, công chức.
Đồng thời, tỉnh Sơn La cũng xác định, việc xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ là người dân tộc thiểu số nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới là hết sức cấp bách. Đây cũng là nội dung quan trọng trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, chống âm mưu chia rẽ dân tộc của các thế lực thù địch trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Nguồn: bienphong.com.vn