Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.646.664

Khách Online : 49

Chính phủ điện tử

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: NĂM 2021, 80% HỒ SƠ ĐƯỢC XỬ LÝ TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

15:38 27/01/2021 | Lượt xem : 15089

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 15089
TP. Hồ Chí Minh đang thu hút nguồn lực công nghệ thông tin để phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2021.
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đặt ra mục tiêu phát triển các nền tảng cơ bản xây dựng chính quyền điện tử theo kiến trúc chính quyền điện tử thành phố, tăng cường kết nối giữa các ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin mạng, hướng đến Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Cụ thể, 40% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia. 25% số lượng người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thống chính quyền điện tử thành phố được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất từ hệ thống Trung ương. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 30% trở lên; 50% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Đồng thời, 30% các hệ thống thông tin của các sở, ngành, quận, huyện có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu; thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại Trung tâm dữ liệu thành phố không phải cung cấp lại. 80% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 70% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 40% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng.
Để thực hiện mục tiêu nêu trên, TP. Hồ Chí Minh đề ra một số giải pháp như: Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ thuật số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Tăng cường nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ số vào triển khai chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối…
Mặt khác, thu hút nguồn lực công nghệ thông tin. Trong đó, tăng cường mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các trường, viện trong triển khai xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin. Nghiên cứu các phương án sử dụng nguồn ngân sách thành phố, vốn vay, viện trợ… theo đúng quy định.

Nguồn: baodansinh.vn