Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.857.748

Khách Online : 218

CCHC Bộ, ngành

Thanh tra Chính phủ: Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

16:44 16/10/2021 | Lượt xem : 845

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 845

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra Chính phủ được ban hành với mục đích chủ động tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ của công dân, cơ quan, tổ chức khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, chỉ đạo, điều hành kịp thời, có hiệu quả đối với các hoạt động cải cách hành chính; tập trung các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; tăng cường trách nhiệm của cá nhân, đơn vị và người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách hành chính.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy và thủ tục hành chính nội bộ của Thanh tra Chính phủ; nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu thực thi nhiệm vụ, công vụ; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp trong nội bộ Thanh tra Chính phủ.

Để công tác cải cách hành chính năm 2021 đạt kết quả tốt, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ:

Về công tác chỉ đạo, điều hành, xác định cần phải xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021 - 2030. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021 và phương hướng tổ chức thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Triển khai, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả. Thực hiện chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính gắn với thi đua khen thưởng năm 2021 của cá nhân, đơn vị và người đứng đầu thuộc Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cải cách hành chính; kiểm tra công tác cải cách hành chính các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ và kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các địa phương theo Kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động.

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, triển khai nhiệm vụ của Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ theo Kế hoạch xây dựng thể chế năm 2021. Thực hiện tốt công tác theo dõi thi hành pháp luạt, tổ chức kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Thanh tra Chính phủ và kiểm tra theo thẩm quyền đối với các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ do các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện việc rà soát các quy định, thủ tục hành chính, kiểm soát việc quy định, thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. Kiểm soát chất lượng công bố, công khai thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ.

Thực hiện tốt khâu đánh giá tác động, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Nâng cao hơn nữa chất lượng thẩm định các quy định thủ tục hành chính trong dự thảo Thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tổ chức thực hiện hiệu quả Bộ phận Một chửa theo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ, niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (Đăng ký và hẹn lịch tiếp dân trên Cổng thông tin điện tử), tiếp nhận và trả kết quả xử lý đơn thư qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ.

Về cải cách tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, đánh giá tổng kết tình hình thực hiện Nghị định số 50/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ và dự thảo nghị định thay thế để phù hợp những nội dung quy định tại Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ.

Đồng thời, thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; tiếp tục thực hiện các quy định trong việc bố trí công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm; thực hiện tốt các quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, thi đua khen thưởng, đánh giá, phân loại, đào tạo, bồi dưỡng và các nội dung liên quan khác đến công tác tổ chức, cán bộ; tổ chức thi nâng ngạch thanh tra viên chính và thanh tra viên cao cấp.

Về cải cách tài chính công, rà soát, hoàn thệin các quy định về quản lý tài chính, tài sản thuộc thẩm quyền của Thanh tra Chính phủ theo quy định của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc việc công khai quản lý tài chính, tài sản, đấu thầu, mua sắm theo quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch các khoản thu, chi của cơ quan.

Quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước chi hoạt động thường xuyên và kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của cơ quan Thanh tra Chính phủ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về quản lý tài chính, tài sản đối với các đơn vị trực thuộc. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động của cơ quan.

Về hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan. Mở rộng áp dụng chữ ký số trong trao đổi, xử lý văn bản. Thực hiện triển khai có hiệu quả các hạng mục đầu tư: dự án “Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp Bộ - LGSP” và dự án “Mua sắm hệ thống thiết bị chuyển mạch tầng, chuyển mạch lõi”. Kiểm khai thử nghiệm (POC) các giải pháp, dịch vụ giám sát an toàn thông tin tại cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong toàn quốc theo quy định của Thông tư thay thế Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện thêu dịch vụ công nghệ thông tin, sửa chữa kỹ thuật tại Ban Tiếp công dân Trung ương và trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ. THực hiện Nghị định của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Hoàn thành xây dựng Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 theo quy định của Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành; Kế hoạch chuyển đổi số của Thanh tra Chính phủ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng dẫn tại Văn bản số 2390/BTTTT-THH ngày 29/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030”.

Tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực tiếp công dân (Đăng ký và hẹn lịch tiếp công dân trên Cổng thông tin điện tử). Áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan, đơn vị. Đảm bảo thông suốt cho các dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ chỉ đạo, quản lý điều hành tác nghiệp tại cơ quan. Phối hợp với các đơn vị trong ngành, A83 Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc nâng cao công tác đảm bảo an ninh mạng.

Về tuyên truyền công tác cải cách hành chính, Thanh tra Chính phủ xác định cần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Các quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; Tuyên truyền về nội dung các kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ; Tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ trong các lĩnh vực: xây dựng thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy của cơ quan, đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Kết quả thực hiện Chỉ số cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ; Chỉ số cải cách hành chính của các vụ, cục, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ. Tuyên truyền về các sáng kiến cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan.

Công tác tuyên truyền dưới các hình thức: Báo Thanh tra, Tạp chí thanh tra, Cổng thông tin điện tử của Thanh tra Chính phủ viết bài, đưa tin chính thức; lồng ghép các nội dung cải cách hành chính tại các Hội nghị của Thanh tra Chính phủ; tổ chức các lớp tập huấn; cử công chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn về cải cách hành chính và tham gia xây dựng Bản tin điện tử về cải cách hành chính…

Bên cạnh đó, Kế hoạch yêu cầu đảm bảo sự tập trung, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ, bám sát Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các vụ, cục, đơn vị và giữa Thanh tra Chính phủ với các Bộ, ngành hữu quan (Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp) trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, hiệu quả.

Đáp ứng yêu cầu kiện toàn bộ máy, tổ chức, nhân sự trong cơ quan, tạo sự thay đổi trong nhận thức của công chức, viên chức về tác phong, lề lối làm và trách nhiệm trong công việc, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2021. Xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng các vụ, cục, đơn vị và của công chức, viên chức trong việc thực hiện các hoạt động cải cách hành chính.

 

 

Anh Cao