Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.770.786

Khách Online : 122

Cải cách tài chính công

Thừa Thiên-Huế: Kho bạc nhà nước đạt nhiều thành quả từ cải cách thủ tục hành chính

09:00 18/06/2019 | Lượt xem : 298

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 298
Hướng đến tập trung nguồn lực thực hiện thành công Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước; đẩy mạnh cải cách và hiện đại hóa... thời gian qua, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của khách hàng và đạt được những kết quả quan trọng.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục thực hiện kế hoạch và yêu cầu cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Chính phủ về đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước. Đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nâng cao đạo đức công vụ triển khai việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của đơn vị theo Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các nội quy, quy chế phù hợp với thực tế nhằm thực hiện quản lý, điều hành đơn vị theo nội quy, quy chế và làm căn cứ để kiểm tra, giám sát việc chấp hành nội quy, quy chế đối với cán bộ công chức.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban lãnh đạo trong công tác cải cách thủ tục hành chính thời gian qua tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên - Huế đã góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức công vụ, chỉnh đốn lề lối làm việc trong cán bộ, công chức; đặc biệt, đội ngũ công chức Kiểm soát chi, Kế toán Nhà nước trực tiếp phục vụ khách hàng nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các đơn vị đối các cá nhân, tổ chức giao dịch trên địa bàn…

Nguồn: tapchitaichinh.vn