Công tác tư pháp có chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao