Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 21.119.159

Khách Online : 15

Tình hình triển khai tại các địa phương

Tuyên Quang: Kế Hoạch Nâng Cao Chỉ Số Cải Cách Hành Chính Và Chỉ Số Hài Lòng Của Người Dân, Tổ Chức Đối Với Sự Phục Vụ Của Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước

16:27 10/11/2021 | Lượt xem : 664

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 664

Theo Quyết định số 641/QĐ-BNV ngày 25/5/2021 của Bộ Nội vụ về phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 628/QĐ-BNV ngày 21/5/2021 của Bộ Nội vụ về phê duyệt và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020, kết quả Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang đạt 83,81%, xếp thứ 33 trong nhóm 56 tỉnh, thành phố nhóm B và xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Tuyên Quang tăng 0,99% so với năm 2019, tuy nhiên do các tỉnh, thành phố có chỉ số tăng cao nên tỉnh Tuyên Quang giảm từ vị trí thứ 16 năm 2019 xuống vị trí thứ 35 năm 2020. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 82,25%, xếp thứ 49/63 tỉnh, thành phố, giảm 23 bậc so với năm 2019; trong đó, 05/05 chỉ số tỷ lệ hài lòng không đạt 100%. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trên được tỉnh chỉ ra là do các cơ quan, đơn vị chưa sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; chưa gắn với trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện; tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, công vụ của một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế; người dân, tổ chức còn e ngại trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Nhằm mục đích tăng cường nhận thức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trong tỉnh khi triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngày 28/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 116/KH-UBND thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 và các năm tiếp theo.

Kế hoạch được thực hiện đáp ứng yêu cầu đồng bộ, thống nhất, phù hợp với các nội dung, tiêu chí đánh giá của Bộ Nội vụ; Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đặc biệt là các cơ quan theo dõi, phụ trách các lĩnh vực của công tác cải cách hành chính phải đánh giá đúng thực trạng, kết quả thực hiện các nội dung và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp. 

Kế hoạch xác định các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, trong đó tập trung khắc phục các tiêu chí chấm điểm bị trừ điểm trong năm 2020 và khắc phục hạn chế trong điều tra xã hội học.

Đối với Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, tỉnh xác định các nhóm giải pháp với từng tiêu chí cụ thể: Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định nhằm đáp ứng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; Thực hiện quy định thành phần hồ sơ thủ tục hành chính, mức phí, lệ phí theo đúng quy định; Chú trọng bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; Nâng cao chất lượng giải quyết công việc nói chung và giải quyết thủ tục hành chính nói riêng của cơ quan hành chính nhà nước; kết quả giải quyết đảm bảo phù hợp với quy định, có thông tin đầy đủ, chính xác và đảm bảo tính công bằng; Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận, phản ánh kiến nghị tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị theo quy định, triển khai thực hiện các hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh kiến nghị phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, dễ dàng thực hiện đối với người dân, tổ chức, kịp thời tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người, tổ chức góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức về tiếp nhận, xử lý ý kiến góp ý, phản ánh kiến nghị. 

 

Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ