Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.771.839

Khách Online : 205

Chính phủ điện tử

Văn phòng Chính phủ: Phê duyệt đề án trục liên thông văn bản quốc gia

15:43 12/08/2019 | Lượt xem : 1178

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1178
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng vừa phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia. Đề án nhằm cung cấp giải pháp tổng thể tích hợp, liên thông dữ liệu văn bản từ các hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương, là tiền đề để xây dựng, phát triển thành nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; đổi mới phương thức làm việc của Chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp, hướng tới Chính phủ không giấy tờ, tiết kiệm thời gian, chi phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong xử lý văn bản, công việc trên môi trường điện tử. Mục tiêu cụ thể của Đề án là giảm thời gian gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, phấn đấu đến năm 2020, giảm 80% thời gian gửi, nhận văn bản giữa các Bộ, ngành, địa phương. Năm 2019, kết nối 100% các hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mở rộng kết nối tới các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội nếu đáp ứng được các điều kiện công nghệ, kỹ thuật theo quy định. 
Đến tháng 6/2020, theo lộ trình thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐTTg, các hệ thống quản lý văn bản và điều hành nội bộ của các Bộ, ngành, địa phương liên thông, kết nối với nhau, kết nối tới Hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia; phấn đầu 100% văn bản điện tử liên thông gửi, nhận 4 cấp chính quyền. Quyết định nêu rõ yêu cầu đối với Trục liên thông văn bản quốc gia về: Kiến trúc Hệ thống; khả năng mở rộng kết nối liên thông; tổ chức kết nối liên thông; bảo đảm an toàn thông tin; hạ tầng thiết bị phục vụ hệ thống;...

Nguồn: baochinhphu.vn