Trang chủ > Liên kết

Tài liệu Hội nghị tập huấn trực tuyến về cải cách hành chính năm 2023


Chuyên đề 1: Giới thiệu một số kinh nghiệm cải cách hành chính của thế giới và thực tiễn triển khai công tác cải cách hành tại Việt Nam

Tải tài liệu

Chuyên đề 2: Ứng dụng công nghệ thông tin trong thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính và kết quả xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, chuyển đổi số trong thời gian qua, một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới

Tải tài liệu

Chuyên đề 3: Giới thiệu kết quả nổi bật trong công tác cải cách chế độ công vụ, công chức thời gian qua và định hướng trong những năm tiếp theo

Tải tài liệu