Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.305

Khách Online : 24

Hợp tác quốc tế

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình vốn vay ADB, Bộ Nội vụ

      Tên dự án: Dự án hỗ trợ kỹ thuật cho chương trình vốn vay ADB hỗ trợ thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính tại Việt Nam giai đoạn I từ 2003-2005     Cơ quan thực hiện: Bộ Nội vụ     Cơ quan tài trợ: Ngân hàng phát triển Châu Á...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/02/016, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

      Tên dự án: Dự án hỗ trợ chương trình cải cách hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn II (UNDP) (VIE/02/016) 2003-2006     Cơ quan thực hiện: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     Cơ quan tài trợ: UNDP & Hà Lan...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án STOFA, Bộ Thuỷ sản

      Tên dự án: Dự án “Hỗ trợ chương trình ngành Thuỷ sản” – Hợp phần “Tăng cường quản lý hành chính nghề cá” (STOFA) 1999-2010     Cơ quan thực hiện: Bộ Thuỷ sản     Cơ quan tài trợ: Danida - Đan Mạch ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/02/007, Văn phòng Quốc hội

      Tên dự án: Dự án Tăng cường năng lực cho các cơ quan dân cử tại Việt Nam giai đoạn II (VIE/02/007) tại Văn phòng Quốc hội     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Quốc hội     Cơ quan tài trợ: UNDP, SDC, CIDA, DFID ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida-Văn phòng Quốc hội

      Tên dự án: “Dự án hỗ trợ Văn phòng Quốc hội cải cách pháp luật”, Giai đoạn II.     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Quốc hội     Cơ quan tài trợ: Danida, Đan mạch...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida-NAPA

      Tên dự án: “Dự án hỗ trợ Học viện Hành chính Quốc gia do Chính phủ Đan Mạch tài trợ”     Cơ quan thực hiện: Học viện Hành chính Quốc gia     Cơ quan tài trợ: Danida - Đan Mạch ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Sida-Ban Nội chính Trung ương

      Tên dự án: Dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng”.     Cơ quan thực hiện: Ban Nội chính Trung ương     Cơ quan tài trợ: Sida - Thuỵ điển...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án VIE/03/010, Bộ Tài chính

      Tên dự án: Dự án “Tăng cường năng lực phân tích chính sách tài chính”     Cơ quan thực hiện: Bộ tài chính     Cơ quan tài trợ: UNDP...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án Danida – Văn phòng Chính phủ

      Tên dự án: “Tăng cường năng lực của Văn phòng Chính phủ”.     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ     Cơ quan tài trợ: Danida, Đan Mạch ...

 • ?width=160&height=110&mode=crop&anchor=topcenter

  Dự án ADB- TA 4028, Văn phòng Chính phủ

      Tên dự án: “Dự án Hỗ trợ kỹ thuật Văn phòng Chính phủ trong việc điều phối chính sách” (TA 4082)hỗ trợ khoản vay ADB cho tin học hoá 2003-2005.     Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ     Cơ quan tài trợ: ADB...