Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.241.451

Khách Online : 25

Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ

10:09 26/08/2019 | Lượt xem : 717

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 717
Chiều ngày 14/8, tại trụ sở Bộ, Đoàn khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ để khảo sát, nắm bắt tình hình 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW tại Bộ Nội vụ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, mục đích của việc tổng kết là nhằm đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị trong 10 năm qua, xác định những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, nhận diện bối cảnh, yêu cầu mới và đề ra định hướng, nhiệm vụ hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới.
Việc tổng kết Chỉ thị số 39-CT/TW có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Trung ương cũng đang tiến hành tổng kết Nghị quyết số 48-NQ/TW về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Nghị quyết số 49-NQ/TW về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Hiến pháp năm 2013.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ làm rõ những mặt làm được, chưa làm được, kể cả tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; việc cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị số 39-CT/TW giúp Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước các hoạt động hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính; nhận thức của các cán bộ, đảng viên Bộ Nội vụ về những âm mưu “diễn biến hòa bình” và thậm chí là nguy cơ “chệch hướng” khi hợp tác với nước ngoài trong cải cách hệ thống chính trị, bộ máy nhà nước.
Cùng với đó, đánh giá, nhận diện và nêu được những tác động của hợp tác quốc tế đối với cải cách hành chính; những hạn chế, tồn tại và những rủi ro tiềm ẩn cần có những điều chỉnh và biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế tác động, can thiệp vào việc Việt Nam quyết định thể chế, chính sách, pháp luật thông qua hoạt động hợp tác quốc tế.
Đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, kiến nghị với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đưa công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong thời gian tới đi đúng quỹ đạo, bám sát các nguyên tắc định hướng của Đảng, vừa bảm đảm yêu cầu công tác bảo vệ an ninh, chính trị, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.
Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, các dự án hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính của cộng đồng các nhà tài trợ đã và đang thực hiện tại Bộ đã góp phần không nhỏ vào quá trình cải cách hành chính nhà nước nói chung và cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng tại Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ Nội vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản quy phạm pháp luật khác theo thẩm quyền chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ để trình Chính phủ hoặc Bộ Nội vụ ban hành.
Kết quả các dự án hợp tác quốc tế những năm qua về cải cách hành chính đã có tác động to lớn và tích cực cho các cơ quan Trung ương trong hoạch định chính sách và thực thi tại địa phương. Đặc biệt, việc xây dựng và áp dụng Bộ chỉ số cải cách hành chính nhà nước ở Trung ương và địa phương để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện cải cách hành chính đã được coi là một bước đột phá, công cụ hữu ích cho việc đánh giá định lượng cải cách hành chính ở Việt Nam.

Nguồn: moha.gov.vn

Tin khác