Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.580

Khách Online : 46

BỘ NỘI VỤ: BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

15:39 22/06/2021 | Lượt xem : 1143

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1143
Ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 726/QĐ-BNV ban hành Chương trình hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Theo đó, Bộ Nội vụ xác định, việc quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng Bộ Nội vụ; là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Bộ Nội vụ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là trên lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ. 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Bộ Nội vụ xác định 09 mục tiêu cụ thể:
Thứ nhất, đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống thể chế bảo đảm thống nhất, đồng bộ, công khai, minh bạch, gắn với việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Nội vụ. 
Thứ hai, xây dựng nền hành chính nhà nước phục vụ Nhân dân, dân chủ, pháp quyền, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, công khai minh bạch, quản lý thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường năng lực dự báo, phân tích và đề xuất chính sách trên cơ sở nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, lựa chọn mô hình mới, cách làm hay; đồng thời, tận dụng tối đa các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tiếp tục tham mưu đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia minh bạch, hiệu quả. 
Thứ ba, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức; xác định rõ trách nhiệm giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ và các Bộ, ngành với chính quyền địa phương; khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tiếp tục củng cố, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm quản lý nhà nước thống nhất, đồng thời phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị; xây dựng và vận hành các mô hình quản trị chính quyền đô thị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Thứ tư, tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quản trị tiên tiến; cung ứng dịch vụ công cơ bản, thiết yếu, có hiệu quả và chất lượng ngày càng cao hướng tới cơ chế thị trường, thực hiện xã hội hóa ở những nơi có đủ điều kiện và thu hút mạnh mẽ các loại hình kinh tế tham gia. 
Thứ năm, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, có trình độ và năng lực chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước, phục vụ Nhân dân. 
 Thứ sáu, phấn đấu hoàn thành việc xây dựng các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
Thứ bảy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; đẩy mạnh công tác đối ngoại về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ, đặc biệt là đối ngoại về tôn giáo, tín ngưỡng, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chính sách phát triển thanh niên, văn thư, lưu trữ, quản lý hội, quỹ và các tổ chức phi chính phủ. 
Thứ tám, coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị của Bộ Nội vụ đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện. 
Thứ chín, thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.
Bộ trưởng yêu cầu, Chương trình hành động của Bộ Nội vụ phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII để cụ thể hóa quan điểm, đường lối, định hướng và nội dung liên quan nhằm tập trung thực hiện đồng bộ, toàn diện, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ giai đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là lĩnh vực tổ chức bộ máy và công vụ, công chức, viên chức. 
Đồng thời, là căn cứ để các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị - xã hội của Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện với phương châm khơi dậy và phát huy tối đa sự chủ động, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành xuất sắc nhiệm được giao.
Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, Bộ trưởng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, nghiên cứu, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ cần bám sát các chủ trương, chính sách, sự kiện và các nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nội vụ để tuyên truyền sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo sự đồng thuận của xã hội đổi với việc đổi mới cơ chế, chính sách do Bộ, ngành Nội vụ đề xuất. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động có chiều sâu để khích lệ, động viên tinh thần cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng với đó, tập trung thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Nội vụ trên các lĩnh vực công tác: xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế; thực hiện cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và biên chế; xây dựng chính quyền địa phương; quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; công tác tín ngưỡng, tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ nhà nước và các lĩnh vực công tác khác theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ.
Đồng thời, đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng Đảng, trong đó, chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tăng cường rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên; đổi mới công tác cán bộ; coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Trên cơ sở các mục tiêu đã đề ra, Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Nội vụ được giao, đặc biệt là xây dựng Chính phủ và chính quyền địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với Nhân dân. 
Các cấp ủy, tổ chức Đảng, Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 03 đột phá chiến lược; khai thác, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực của tập thể và từng cá nhân, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ để khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí và khát vọng phát triển đất nước, phát triển Bộ, ngành Nội vụ lên một tầm cao mới.

Thanh Tuấn - Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ