Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.740

Khách Online : 26

Bộ Nội vụ: Ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020

10:46 24/03/2020 | Lượt xem : 1468

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1468
Triển khai Đề án “Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020”, ngày 18/3/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành Quyết định số 178/QĐ-BNV về Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ.
Theo đó, thông qua việc xây dựng các phóng sự, chuyên mục cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông, hội nghị, hội thi, diễn đàn, các lớp tập huấn nghiệp vụ, phóng sự truyền hình…. nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị, của người dân và toàn xã hội về mục tiêu, yêu cầu, nội dung của cải cách hành chính và trách nhiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ; tăng cường sự tham gia của các cá nhân, tổ chức trong tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ; tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các đơn vị trong Bộ, bảo đảm thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính được phản ánh kịp thời, chính xác tới các cá nhân, tổ chức trong và ngoài Bộ.
Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Bộ Nội vụ tập trung vào các nội dung 
Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, lãnh đạo các đơn vị đối với công tác cải cách hành chính.
Tuyên truyền, phổ biến nội dung, kết quả triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ và Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhà nước.
Những kết quả nổi bật đạt được trên cơ sở tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 20/QĐ-BCĐCCHC ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Tình hình triển khai, kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. 
Tình hình triển khai, kết quả các Chương trình phối hợp liên quan đến công tác cải cách hành chính giữa Bộ Nội vụ với Công đoàn Viên chức Việt Nam; Bộ Thông tin và Truyền thông; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam trong giai đoạn từ 2015 đến 2020.
Tình hình triển khai, kết quả và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tổ chức triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Văn phòng BCĐCCHC của Chính phủ


Tin khác