Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.584

Khách Online : 134

Bộ Nội vụ: Đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ liên tịch ban hành

10:38 26/08/2019 | Lượt xem : 1374

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1374
Bộ Nội vụ đang dự thảo, xin ý kiến Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ liên tịch ban hành.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 và Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Khoản 1 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ, việc xác định các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần phải được thực hiện bằng việc Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư để bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần các văn bản đó.
Dự thảo nêu rõ lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ kỳ 2014 - 2018 đã xác định có 04 Thông tư liên tịch do Bộ Nội vụ chủ trì ban hành cần phải bãi bỏ hoàn toàn. Cụ thể:
Thông tư liên tịch số 54/1999/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 29/12/1999 hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và mức sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành.
Thông tư liên tịch số 72/2000/TTLT-BTCCBCP-BTC ngày 26/12/2000 hướng dẫn điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Bộ Tài chính ban hành.
Thông tư liên tịch số 223/TT-LB-1996 ngày 22/6/1996 hướng dẫn chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính ban hành.
Thông tư liên tịch số 125/TT-LB ngày 24/6/1995 hướng dẫn giao nhiệm vụ, tổ chức và nhân sự bảo hiểm xã hội của hệ thống lao động - thương binh và xã hội Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành.

Nguồn: moha.gov.vn

Tin khác