Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.407.292

Khách Online : 29

Bộ Nội vụ: Đề xuất bổ sung danh hiệu thi đua, khen thưởng

13:00 15/07/2019 | Lượt xem : 744

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 744
Bộ Nội vụ đang dự thảo Luật Thi đua, Khen thưởng (sửa đổi) để phù hợp với tình hình thực tiễn. Dự thảo Luật thêm mới 07 Điều, trong đó có 4 Điều mới hoàn toàn và 3 Điều mới do tách ra từ các điều của Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành. 4 Điều mới hoàn toàn, gồm: Điều 25: Tiêu chuẩn Cờ thi đua cấp tổng cục thuộc bộ; Điều 28: Tiêu chuẩn Danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”; Điều 50: Huân chương vì cộng đồng; Điều 74: Bằng khen cấp Tổng cục.
Việc quy định thêm các điều về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng xuất phát từ thực tiễn là một số danh hiệu thi đua không có trong quy định của Luật nhưng thực tế một số Bộ, ngành, địa phương đã thực hiện và có hiệu quả tốt như danh hiệu xã, phường văn hóa, Cờ thi đua, Bằng khen cấp tổng cục…
3 Điều mới do tách từ các điều của Luật hiện hành, gồm: Điều 10 trong Luật hiện hành: Tách thành Điều 8, Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua và Điều 9, Căn cứ xét khen thưởng để đảm bảo rõ ràng quy định từng nội dung. Điều 20 trong Luật hiện hành: Tách thành Điều 17, Về danh hiệu thi đua đối với cá nhân và Điều 18, Về danh hiệu thi đua đối với tập thể và hộ gia đình để đảm bảo rõ ràng quy định từng nội dung.
Điều 69 trong Luật hiện hành: Tách thành Điều 69, Kỷ niệm chương và Điều 70, Huy hiệu vì một Điều quy định 02 hình thức khen thưởng khác nhau là không phù hợp.
Dự thảo tập trung vào việc sửa đổi các chủ đề lớn sau: Bổ sung danh hiệu Cờ thi đua cấp tổng cục thuộc bộ và tương đương, Đại học Quốc gia; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tiêu chuẩn cụ thể giao cho Bộ, ngành quản lý quy định.
Bổ sung danh hiệu “Xã tiêu biểu”, “Phường, thị trấn tiêu biểu”; bổ sung quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua theo hướng: Luật quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với 02 danh hiệu thi đua cấp nhà nước là “Cờ thi đua của Chính phủ”, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”; các danh hiệu thi đua cấp Bộ, ngành, địa phương Luật chỉ quy định các nguyên tắc, tiêu chuẩn chung, trên cơ sở đó các Bộ, ngành, địa phương quy định cụ thể đối tượng, tiêu chuẩn.
Đối với nhóm nội dung liên quan đến việc sửa đổi những bất cập từ thực tiễn đối với hệ thống hình thức khen thưởng, Dự thảo tập trung vào việc sửa đổi các chủ đề lớn sau: Bổ sung hình thức “Huân chương Vì cộng đồng”, để tặng cho cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác xã hội, từ thiện. Bổ sung hình thức bằng khen cấp tổng cục thuộc bộ và tương đương, Đại học Quốc gia; Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tiêu chuẩn cụ thể giao cho bộ, ngành quản lý quy định cụ thể. Bổ sung quy định tiêu chuẩn khen thưởng các loại huân chương, huy chương cho tập thể, cá nhân người nước ngoài…
 
* Đề xuất khen thưởng cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, công tác
Đây là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Dự thảo nêu rõ, đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước việc đánh giá, công nhận thành tích và đề nghị cấp trên khen thưởng do Người đứng đầu Bộ, ban, ngành, địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Đối với các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ban, ngành, địa phương việc đánh giá, công nhận mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng của thành tích, do Bộ, ban, ngành, địa phương quy định.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng có trách nhiệm công khai tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trên phương tiện thông tin thuộc thẩm quyền quản lý như Báo ngành, địa phương, Cổng thông tin điện tử, Tạp chí....
Việc lấy ý kiến của Nhân dân trên phương tiện thông tin và kết quả xử lý thông tin (kể cả đơn thư khiếu nại, tố cáo nếu có) phải báo cáo Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp Bộ, cấp tỉnh trước khi quyết định khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.
Hình thức, mức hạng khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được. Quan tâm khen thưởng cá nhân, tập thể từ yếu kém, phấn đấu trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; người dân tộc thiểu số và cá nhân có nhiều sáng tạo trong lao động, học tập, công tác. Không cộng dồn thành tích đã khen của lần trước để đề nghị nâng mức khen thưởng lần sau.
Theo dự thảo, việc đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, công nhận. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng chỉ tham mưu xem xét, đánh giá phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả ứng dụng của sáng kiến và đề tài nghiên cứu khoa học.
Việc xét, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học thực hiện theo Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đề tài nghiên cứu khoa học để làm căn cứ xét, tặng danh hiệu thi đua các cấp và khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng là đề tài khoa học đã được nghiệm thu ở mức đạt trở lên, được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao, đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học để xét, tặng danh hiệu thi đua. Phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp cơ sở thì xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; ở cấp bộ, ban, ngành, địa phương thì xét, tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; phạm vi toàn quốc thì đề nghị xét, tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”…

Nguồn: baochinhphu.vn

Tin khác