Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.394

Khách Online : 43

Bộ Nội vụ: Dự thảo thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức

10:26 12/10/2020 | Lượt xem : 1175

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1175
Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến tổ chức, cá nhân vào dự thảo Thông tư hướng dẫn việc xác định cơ cấu ngạch công chức. 
Theo dự thảo tờ trình, Bộ Nội vụ cho biết, nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức là vị trí việc làm được xác định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức. Đồng thời, theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, vị trí việc làm là căn cứ để xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức. Trong khi đó, để có cơ sở quyết định và quản lý về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải có đầy đủ thông tin về vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức trên cơ sở tổng hợp của Bộ, ngành, địa phương. Do vậy, việc xác định số lượng ngạch, cơ cấu ngạch công chức phải được thực hiện đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức mới bảo đảm tính chính xác, phù hợp với thực tiễn quản lý, sử dụng công chức.
Để bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa xác định vị trí việc làm, số lượng ngạch và cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định 03 nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức phải phù hợp với quy định về: (1) tiêu chuẩn ngạch công chức; (2) quy định về ngạch công chức hành chính cao nhất được áp dụng trong từng cấp hành chính hoặc từng cơ quan, tổ chức, đơn vị; (3) danh mục vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Bên cạnh việc quy định nguyên tắc xác định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư cũng hướng dẫn: xác định mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm; xác định ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm;...
Về việc quyết định cơ cấu ngạch công chức, dự thảo Thông tư quy định, trong thời hạn 60 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị kèm theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định về số lượng ngạch, cơ cấu ngạch chông chức.

Nguồn: moha.gov.vn