Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.180.945

Khách Online : 23

Bộ Nội vụ: Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của ngành nội vụ

10:00 22/07/2019 | Lượt xem : 694

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 694
Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ diễn ra sáng ngày 16/7, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến của các đại biểu liên quan đến công tác cải cách hành chính; sắp xếp đơn vị hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy; các vấn đề về công chức, công vụ,… 
Tại Hội nghị, đã có 16 ý kiến tập trung vào việc tổ chức triển khai các văn bản chưa được kịp thời do chưa có sự thống nhất giữa các cơ quan Trung ương với địa phương; việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện ban hành chậm ảnh hướng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương; về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức; công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, thi đua, khen thưởng, hội, tổ chức phi chính phủ, văn thư lưu trữ… 
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết thêm, các nội dung trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Nội vụ đã tập trung vào việc xây dựng thể chế với rất nhiều văn bản trình Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ… và thực hiện đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các Bộ, ngành, địa phương trong lĩnh vực Nội vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong công tác cán bộ và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, bổ nhiệm, tuyển dụng công chức, viên chức. Đối với Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành và Sở Nội vụ các địa phương đã tham mưu giúp các Bộ, ngành, địa phương trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đạt hiệu quả; chủ động tham mưu cho lãnh đạo địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; kịp thời tham mưu các cấp có thẩm quyền xử lý cán bộ bổ nhiệm có sai sót…
Mặc dù vậy, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra một số hạn chế như: công tác xây dựng thể chế còn chậm so với yêu cầu; còn tình trạng xin rút, xin lùi xây dựng văn bản; chậm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhất là các đơn vị sự nghiệp công lập; tiến độ giao tự chủ các đơn vị sự nghiệp còn chậm; chậm khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ; công tác kiểm tra công vụ cũng chưa đáp ứng yêu cầu; vẫn còn bộ phận công chức gây nhũng nhiễu cho người dân, doanh nghiệp; công tác cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra…
Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới. 
Đối với các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, ngành tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo Bộ, ngành trong lĩnh vực Nội vụ, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến để Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cần hoàn thiện báo cáo và tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trả lời các kiến nghị của Bộ, ngành, địa phương; tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả…

Nguồn: moha.gov.vn