Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.180.994

Khách Online : 26

Bộ Nội vụ: Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực

10:00 08/07/2019 | Lượt xem : 377

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 377
Chiều ngày 02/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực nhằm đánh giá đúng thực trạng về phân cấp, phân quyền, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ và đề xuất nội dung định hướng, các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phân cấp; cùng với đó, lấy ý kiến các đại biểu góp ý vào dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh, phân cấp, phân quyền, ủy quyền giữa các cấp chính quyền là tất yếu khách quan trong quản trị nhà nước; đặc biệt, Việt Nam là nhà nước duy nhất tổ chức chính quyền theo bốn cấp là cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp Huyện và cấp Xã thì việc phân cấp, phân quyền càng đòi hỏi cấp bách và cần thiết. Phân quyền để làm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước, các quy định này đã thể hiện tương đối rõ trong Hiến pháp năm 2013 và các luật như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các Thông tư của các Bộ, ngành. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và hội nhập sâu rộng quốc tế thì việc phân cấp, phân quyền càng được thể hiện rõ trong các Nghị quyết của Đảng, Chương trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà nước các giai đoạn đều có yêu cầu phân cấp, phân quyền làm sao cho phù hợp.
Với mục tiêu, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm quản lý thống nhất, tập trung ở Trung ương; đồng thời, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 30/6/2004, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP về tiếp tục đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp đó, trên cơ sở tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2004/NQ-CP, ngày 21/3/2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với các lĩnh vực cần tập trung phân cấp quản lý nhà nước trong giai đoạn 2016 - 2020: quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và phần vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; quản lý đầu tư; quản lý công vụ, công chức, viên chức và quản lý đất đai.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết, quá trình phân cấp thực hiện thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tập trung thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện phân cấp tại các Bộ, ngành, địa phương và đề xuất các nội dung, giải pháp nhằm đẩy mạnh phân cấp trong dự thảo Nghị quyết để trình Chính phủ ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới…

Nguồn: moha.gov.vn