Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.315

Khách Online : 35

BỘ NỘI VỤ: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN NĂM 2021

10:59 23/02/2021 | Lượt xem : 1222

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1222
Ngày 10/02/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 635/BNV-CTTN về việc hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021.
8 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021
Theo Công văn, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021:
Thứ nhất, triển khai Luật Thanh niên số 57/2020/QH14 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó cụ thể: Ban hành kế hoạch triển khai Luật Thanh niên năm 2020; Triển khai thực hiện Nghị định quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại địa phương, theo quy định tại Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020.
Thứ hai, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ, ngành và địa phương sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030.
Thứ ba, tập trung giải quyết chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 quy định tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến quy định tại Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính; các quy định tại Nghị định số 12/2011/NĐ-CP và Thông tư số 18/2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ Nội vụ.
Thứ tư, triển khai thực hiện Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ và Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam.
Thứ năm, triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.
Thứ sáu, đối với các địa phương thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc; đồng thời, chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội viên Đề án.
Thứ bảy, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế về thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành và địa phương.
Thứ tám, tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.
Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Nội vụ trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

 Nguồn: moha.gov.vn