Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 34.706.825

Khách Online : 32

Bộ Nội vụ: Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

14:32 31/08/2020 | Lượt xem : 1174

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1174
Tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV diễn ra chiều ngày 25/8, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, thi đua lao động sáng tạo, hiệu quả”, tập trung vào những nội dung chủ yếu:
Một là, đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ và ngành Nội vụ, khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ và ngành Nội vụ.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy tổ chức nhà nước. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ của Bộ, của ngành.
Bốn là, đổi mới, tạo chuyển biến và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, khuyến khích, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng
Năm là, xây dựng khối đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ thành một tập thể mạnh. Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, Nội quy, Quy chế làm việc của Bộ Nội vụ và nội quy, quy chế làm việc của các đơn vị.
Sáu là, về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, cần nghiên cứu, xem xét một cách tổng thể, toàn diện, nhất là các vấn đề thực tiễn đang đặt ra nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập hiện nay. Việc xây dựng dự án Luật phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, theo quy định của pháp luật.
Sau Đại hội này, các đơn vị, tổ chức căn cứ Chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 và tình hình thực tế của đơn vị, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thiết thực, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: moha.gov.vn

Tin khác