Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.566

Khách Online : 42

BỘ NỘI VỤ: RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC, BỘ MÁY LÀM CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

16:56 08/06/2021 | Lượt xem : 1000

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1000
Ngày 24/5/2021, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 2370/BNV-BTĐKT gửi các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương về việc rà soát, đánh giá tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng và Công văn số 2423/BNV-BTĐKT ngày 26/5/2021 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc rà soát, đánh giá tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng.
Theo đó, để tiếp tục đổi mới, sắp xếp cơ quan quản lý nhà nước các cấp về thi đua, khen thưởng theo hướng ổn định, thống nhất trong toàn quốc, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện Thông báo số 90/TB-VPCP ngày 03/5/2021 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về tình hình, kết quả công việc của Bộ Nội vụ, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng theo ngành, lĩnh vực.
Đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Nội vụ đề nghị rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố, đề xuất mô hình tổ chức phù hợp nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu và quản lý nhà nước về lĩnh vực thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh, thành phố.
Đối với các địa phương đã sắp xếp bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trước thời điểm 01/3/2021, cần đánh giá kỹ về sự cần thiết, mô hình sắp xếp, hiệu quả sau sắp xếp, đề xuất kiến nghị mô hình phù hợp.
Trong quá trình rà soát, sắp xếp tổ chức, Bộ Nội vụ đề nghị các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giữ nguyên ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng như quy định hiện hành.

Nguồn: moha.gov.vn