Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 33.770.900

Khách Online : 169

Bộ Nội vụ: Tăng cường kiểm tra công tác cán bộ

10:00 08/07/2019 | Lượt xem : 311

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 311
Ngày 26/6/2019, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân ký ban hành Kế hoạch số 2835/KH-BNV về kiểm tra công tác cán bộ năm 2019 đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ và cá nhân có liên quan.
Với mục đích kịp thời phát hiện, đề xuất nêu gương người tốt, việc tốt đối với các tập thể, cá nhân; đánh giá đúng công tác cán bộ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh, chính xác các vi phạm trong công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định. Góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.
Nội dung kiểm tra, gồm: công tác tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức; công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động; công tác quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác bổ nhiệm; công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức; việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
Về phương pháp kiểm tra, yêu cầu cơ quan, đơn vị cá nhân là đối tượng kiểm tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản theo yêu cầu; báo cáo, giải trình về vấn đề liên quan đến nội dung kiểm tra. Thu thập, kiểm tra, xác minh và nghiên cứu, phân tích, đánh giá các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra làm cơ sở để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ.
Trong Quý III sẽ tiến hành kiểm tra Ban Tôn giáo Chính phủ, Tạp chí Tổ chức nhà nước; Quý IV kiểm tra Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước và Trường Đại học Nội vụ Hà Nội...

Nguồn: moha.gov.vn