Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.795

Khách Online : 38

Dự án Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình

10:37 28/09/2005 | Lượt xem : 11284

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 11284
Tên dự án: Dự án Cải cách hành chính tỉnh Ninh Bình giai đoạn II

Cơ quan thực hiện: UBND tỉnh Ninh Bình

Cơ quan tài trợ: Chính phủ Na Uy

Giám đốc dự án: Đặng Đức Tạo

Địa chỉ liên hệ:

Ngân sách: ODA:9.995.000 NOK (1,6 triệu USD)
Vốn đối ứng: 139.000 USD

Thời gian: 2005-2008

Mục tiêu phát triển:

Hỗ trợ tỉnh Ninh Bình thực hiện CCHC trong khuôn khổ của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-2010 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Ninh Bình đến năm 2010.

Mục đích của dự án:

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của 3 cấp chính quyền địa phương ở tỉnh Ninh Bình nhằm phục vụ nhân dân và xóa đói giảm nghèo.

Mục tiêu cụ thể của dự án:

1. Thí điểm các giải pháp CCHC nhằm cải tiến các dịch vụ để hỗ trợ thực hiện xóa đói giảm nghèo.
2. Tăng cường năng lực tổ chức và nguồn nhân lực cho chính quyền cơ sở.
3. Hỗ trợ cải cách đồng bộ về thể chế và tổ chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả 3 cấp chính quyền địa phương.
4. Nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ ở cả 3 cấp chính quyền địa phương.
5. Tăng cường năng lực cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận trong việc theo dõi và giám sát trong khuôn khổ Nghị định 79 về quy chế dân chủ ở cơ sở.