Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.685.256

Khách Online : 233

Dự án Danida – Văn phòng Chính phủ

07:31 30/09/2004 | Lượt xem : 9408

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9408
    Tên dự án: “Tăng cường năng lực của Văn phòng Chính phủ”.

    Cơ quan thực hiện: Văn phòng Chính phủ

    Cơ quan tài trợ: Danida, Đan Mạch
    Giám đốc dự án: Lê Sĩ Dược

    Cố vấn trưởng:

    Địa chỉ liên hệ:         Văn phòng dự án Danida
        Văn phòng Chính phủ, ĐT: 8431827; 8235478, Fax: 8433842, Email: oog@hn.vnn.vn

    Ngân sách: Vốn ODA: 14.950.000 DKK (1.830.000 USD)

    Thời gian: 1/2002 – 6/2004

    Nội dung chính:

    Mục tiêu phát triển:
    Tiếp tục tăng cường năng lực của Văn phòng Chính phủ để làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu và phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong quá trình đổi mới đất nước.
    Mục tiêu trước mắt:
        1- Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ, điều chỉnh cơ cấu tổ chức của VPCP trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ mới
        2- Văn phòng Chính phủ có một phong cách và cơ chế quản lý hiện đại và các quy trình công việc hoàn thiện hơn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, dựa trên cơ sở một chế độ thông tin nội bộ và thông tin bên ngoài có hiệu quả hơn
        3- Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng cán bộ ở Văn phòng Chính phủ
        4- Nâng cao hiệu quả và hiện đại hoá công tác quản trị và phục vụ các hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ.