Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.695.768

Khách Online : 224

Dự án Sida-Ban Nội chính Trung ương

07:38 30/09/2004 | Lượt xem : 9684

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 9684
    Tên dự án: Dự án “Nghiên cứu đấu tranh chống tham nhũng”.

    Cơ quan thực hiện: Ban Nội chính Trung ương

    Cơ quan tài trợ: Sida - Thuỵ điển
    Giám đốc dự án: Nguyễn Văn Quyền

    Phó giám đốc/quản đốc dự án: Lê Văn Lân

    Cố vấn trưởng: Alf Persson

    Địa chỉ liên hệ:
        Văn phòng dự án Sida
        Ban Nội chính Trung ương, Số 5A, Nguyễn Cảnh Chân,Hà Nội, ĐTl: 08044291, 7340914, Fax: 08045575, Email: banqldatw@ hn.vnn.vn

    Ngân sách: Tổng: 891.190 USD
        ODA: 721.190 USD
        Vốn đối ứng: 170.000 USD

    Thời gian: 2002-2005

    Mục tiêu:

    Mục tiêu chung:
        - Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX về tiếp tục đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong bộ máy nhà nước và toàn bộ hệ thống chính trị, ở các cấp, các ngành, từ Trung ương đến cơ sở.
        - Góp phần vào thắng lợi của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta.
        - Góp phần xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh.

    Mục tiêu cụ thể:
        - Nghiên cứu tổng thể về tham nhũng, thực trạng tình hình tham nhũng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong thời gian qua; chỉ ra những nguyên nhân của tham nhũng và nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu tranh chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả cao ở Việt Nam, từ đó đề xuất với Đảng, Nhà nước Việt Nam một số giải pháp cụ thể để hạn chế tham nhũng và nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong giai đoạn 2005-2010.
        - Nâng cao trình độ, kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng cho cán bộ một số cơ quan bảo vệ pháp luật ở Trung ương.