Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.258.547

Khách Online : 44

NGÀNH NỘI VỤ: HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

15:34 06/07/2021 | Lượt xem : 1068

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 1068
Sáng ngày 02/7, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trong bối cảnh rất khó khăn của cả nước do tác động, ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ quyết liệt tập trung thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 6 tháng đầu năm 2021, ngành Nội vụ đã cố gắng, nỗ lực vượt bậc, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của Đất nước và từng địa phương.
Nổi bật là cả hệ thống ngành Nội vụ từ Bộ Nội vụ đến các Sở, Phòng Nội vụ địa phương đã chủ động tham mưu, góp phần rất tích cực vào sự thành công của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý ngành, bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội các Đảng bộ địa phương, khẩn trương tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các mặt công tác của ngành Nội vụ, tạo sự ổn định và nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, phát triển và hội nhập của Ngành.
Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, Bộ trưởng cho rằng ngành Nội vụ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục, trong đó có sự chồng chéo, chưa đồng bộ, thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ, ngành; trách nhiệm, năng lực và sự năng động, sáng tạo của một bộ phận công chức, viên chức còn hạn chế, chưa tương xứng với yêu cầu, đòi hỏi của công việc. Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị, với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung làm rõ, đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối với một số nội dung trọng tâm: Đánh giá chất lượng tham mưu, đề xuất xây dựng thể chế, chính sách trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, ngành Nội vụ; Đề xuất các giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả sự phối hợp công tác giữa Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; Đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả. 
Báo cáo tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ đã trình Chính phủ ban hành 05 Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 Quyết định và 01 Chỉ thị; ban hành theo thẩm quyền 03 Thông tư và 03 Văn bản hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang tập trung xây dựng, hoàn thiện dự án Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi), Luật Lưu trữ (sửa đổi) và Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các văn bản, đề án trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Về công tác xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý biên chế, Bộ Nội vụ đã tham mưu Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị thông qua Đề án Cơ cấu Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 để trình Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất; đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các Nghị định liên quan về tổ chức bộ máy, biên chế, tinh giản biên chế và vị trí việc làm; tích cực rà soát, đánh giá, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền cho các bộ, ngành, địa phương thuộc lĩnh vực Nội vụ.
Về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý; dự thảo Nghị định quy định về thực hiện chế độ hợp đồng tại cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đã ban hành Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư; đồng thời chủ động rà soát và đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về việc bỏ quy định bắt buộc chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học và cắt giảm quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp viên chức trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện phân cấp triệt để trong công tác tuyển dụng, tổ chức thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức thi tuyển, thi nâng ngạch công chức. Tập trung hoàn thiện Chiến lược quốc gia thu hút và trọng dụng nhân tài; Đề án thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào công chức; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm thi tuyển và thi nâng ngạch công chức; tập trung nghiên cứu xây dựng dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; tập trung thẩm định nhân sự trình Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi bổ nhiệm, bầu chức danh Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương theo quy định. Tập trung  hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 101/2017/NĐ-CP theo hướng đẩy mạnh phân cấp quản lý, tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Về xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng bầu cử Quốc gia hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Bộ đã chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng tham mưu cho Chính phủ tổ chức triển khai mô hình chính quyền đô thị tại 3 thành phố theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV bảo đảm kịp thời, ổn định để triển khai công tác bầu cử theo chỉ đạo của Trung ương. Tham mưu cho Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê duyệt điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập đơn vị hành chính của một số địa phương. Tổ chức đánh giá, chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021, Nghị quyết số 1211/2016/QH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính để có giải pháp phù hợp tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trong giai đoạn 2021 - 2026 và nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Sở Nội vụ đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tổ chức thành công cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về thủ tục, quy trình bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp để kịp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Kỳ họp thứ nhất; xây dựng chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính các cấp; tập trung triển khai sắp xếp, thành lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới, nâng cấp đô thị trong địa bàn theo quy định.
Về chính sách tiền lương: Trình Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách chính sách tiềnlương; đồng thời, tập trung nghiên cứu xây dựng quy định về chế độ tiền lương mớinhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp cải cách chính sách tiền lương tại Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII bảo đảm phù hợp với tình hình kinh tế và khả năng ngân sách.
Về cải cách hành chính:Thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020; xây dựng, trình Chính phủ xem xét, phê duyệt Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Công tác tín ngưỡng, tôn giáo: Bộ đã triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; chấn chỉnh kịp thời các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động các tổ chức tôn giáo tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tham mưu tổ chức buổi gặp mặt của Chủ tịch nước với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và chuẩn bị tốt cho buổi gặp mặt của Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức,chức sắc, chức việc tôn giáo; tổ chức thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo nhân dịp ngày lễ trọng như lễ Phật đản, lễ Phục sinh, tết Chol Chnam Thmay... Do vậy, tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định, chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Công tác thi đua, khen thưởng: Bộ đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chỉ thị về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kịp thời hướng dẫn công tác xét khen thưởng trong về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Nội vụ các địa phương đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết định về việc tổ chức các Cụm, Khối thi đua của tỉnh năm 2021 và triển khai đăng ký thi đua của năm 2021...
Công tác văn thư, lưu trữ: Tập trung hoàn thiện các Đề án: “Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước lĩnh vực văn thư, lưu trữ đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung thống nhất tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước”, “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ công cuộc đổi mới đất nước và phát triển kinh tế xã hội”; hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương về nghiệp vụ kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ. Công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ ở các Bộ, ngành và địa phương tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả.
Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực công tác khác như: công tác thanh niên, công tác  quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện và tổ chức phi chính phủ, công tác chiến lược phát triển ngành và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực ngành Nội vụ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, công tác dân vận, dân chủ, công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế, công tác đối ngoại, nghiên cứu khoa học và thông tin báo chí,... luôn được quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc sát sao, hướng dẫn nghiệp vụ, góp phần quan trọng giúp cho công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực Nội vụ ngày càng chặt chẽ, đúng quy định.
Về phương hướng, nhiệm vụ côthiện các văn bản, đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2021.
Bốn là, thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trong Chương trình hành hành động của Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng trong năm 2021.
Năm là, các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ được cấp có thẩm quyền giao trong năm 2021 bảo đảm chất lượng, tiến độ; đồng thời, duy trì thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo của ngành Nội vụ để kịp thời tích hợp vào cơ sở dữ liệu báo cáo Quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.ng tác 6 tháng cuối năm 2021, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, Bộ Nội vụ đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm: 
Một là, tập trung hoàn thiện Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) để trình Quốc hội khóa XV, Kỳ họp thứ hai thông qua vào tháng 10/2021.
Hai là, tiếp tục tổ chức xây dựng Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi), Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.
Ba là, tập trung xây dựng, hoàn 
Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã báo cáo, làm rõ thêm những nhiệm vụ, kết quả công tác, cũng như khó khăn, vướng mắc tại địa phương, đồng thời kiến nghị và đề xuất giải pháp để ngành Nội vụ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2021 cũng như các năm tới.
Cũng tại Hội nghị, các Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Trương Hải Long đã giải đáp về những vấn đề, kiến nghị của các địa phương ở một số lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ và ngành Nội vụ. 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao kết quả công tác đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Sở Nội vụ và ý kiến trao đổi, giải pháp của các đồng chí Thứ trưởng, hoàn thiện dự thảo để báo cáo đầy đủ về công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những cố gắng, nỗ lực và kết quả toàn ngành Nội vụ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, trong đó đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các Sở Nội vụ thuộc 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian qua đã đóng góp lớn vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong bối cảnh đặc biệt khó khăn phức tạp của đại dịch COVID-19, cho thấy ngành Nội vụ đã quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ chính trị và đạt được nhiều kết quả quan trọng, khẳng định được niềm tin của người dân đối với Đảng, đối với Nhà nước và đối với chế độ ta. 
Để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tham mưu xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, tinh gọn, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngang tầm nhiệm vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhận định nhiệm vụ của ngành Nội vụ thời gian tới rất nặng nề, khó khăn và nhiều việc rất phức tạp, nhạy cảm, nếu không có sự quyết tâm, nỗ lực và không năng động, sáng tạo sẽ không làm được.
Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao và nỗ lực lớn để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ngành Nội vụ, Bộ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm:
Thứ nhất, bám sát vào tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ, của Bộ Nội vụ cũng như của địa phương, để tập trung đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, điều hành, bám sát thực tiễn địa phương, bám sát cơ sở; dám nghĩ, dám làm, dám đột phá để giải quyết được những vấn đề rất lớn mà xã hội đang mong đợi; triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Bộ và ngành Nội vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của ngành Nội vụ.
Thứ hai, xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, đáp ứng yêu cầu của Ngành, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành để khơi thông những điểm nghẽn, vướng mắc để thúc đẩy sự phát triển; Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, đặc thù, Sở Nội vụ tập trung tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về cơ chế, chính sách để thực hiện tốt trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Nội vụ.
Thứ ba, rà soát, đánh giá kết quả sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế các đơn vị hành chính - sự nghiệp một cách toàn diện.
Thứ tư, đẩy mạnh cải cách cái chế độ công vụ, công chức trong hệ thống chính trị, gắn với việc thực hiện Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.
Thứ năm, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng quản lý nhà nước của ngành Nội vụ trên tất cả các mặt công tác.
Trong khuôn khổ Hội nghị trực tuyến, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh đã công bố Quyết định số 773/QĐ-BNV, ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho 13 Sở Nội vụ và 13 cá nhân thuộc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong việc tham mưu tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Nguồn: moha.gov.vn