Tin Video

Cải cách hành chính: Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 32.724.134

Khách Online : 94

Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với hợp tác quốc tế về cải cách hành chính

23:31 29/09/2004 | Lượt xem : 8088

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 8088
    Trách nhiệm của Bộ Nội vụ đối với hợp tác quốc tế về cải cách hành chính được quy định tại Nghị định số 03/1999-NĐ-CP ngày 28/1/1999 của Chính phủ về quản lý hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính.

    Theo Nghị định này, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) làm cơ quan đầu mối thực hiện quản lý nhà nước đối với hợp tác với nước ngoài về cải cách hành chính mà không quản lý trực tiếp việc thực hiện các chương trình, dự án, hoạt động hợp tác.

    Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ đã ban hành Thông tư số 19/1999/TT-TCCP ngày 30 tháng 6 năm 1999 hướng dẫn thực hiện Nghị định 03/1999/ NĐ-CP. Thông tư này xác định rõ một số vấn đề cơ bản như (i) giới hạn, phạm vi nội dung các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách hành chính; (ii) thẩm quyền của các cấp tại đơn vị thụ hưởng dự án trong việc tiến hành các thay đổi thuộc khuôn khổ các dự án cải cách hành chính được sự hỗ trợ từ bên ngoài; (iii) quy định các mẫu, biểu báo cáo, quy trình báo cáo việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực cải cách hành chính.
    Cùng với sự phát triển của tiến trình cải cách hành chính cũng như sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Chính phủ, Ban Tổ chức-Cán bộ Chính phủ được đổi tên thành Bộ Nội vụ theo Nghị quyết của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khoá XI năm 2002 và Nghị định số 45/2003 NĐ-CP ngày 9/5/2003 quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định trách nhiệm của Bộ đối với công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách hành chính (Mục 12-Điều 2).

    Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã có Quyết định số 47/2003/QĐ-BNV ngày 18/8/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế nêu rõ “Vụ Hợp tác quốc tế là tổ chức của Bộ Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước các hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực của Bộ và về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực cải cách hành chính”.

    Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua Bộ Nội vụ đã tham gia xây dựng, thẩm định, theo dõi, hỗ trợ và định hướng hoạt động của các dự án cải cách hành chính trên phạm vi toàn quốc dưới nhiều hình thức như thăm và làm việc với các dự án, thiết lập cơ chế báo cáo và trao đổi thông tin giữa các dự án và giữa các dự án với cộng đồng tài trợ... Bộ Nội vụ cũng thiết lập và chủ trì một diễn đàn đối tác về cải cách hành chính giữa chính phủ và các nhà tài trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu về thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính cho cộng đồng tài trợ và tạo cơ chế phối hợp giữa phía Việt Nam và cộng đồng tài trợ quốc tế trong cải cách hành chính.

    Ngoài ra, theo Quyết định số 122 ngày 21/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo tại Việt Nam, Bộ Nội vụ cũng là cơ quan đầu mối của Chính phủ chịu trách nhiệm phối hợp các cơ quan liên quan, tổng hợp và báo cáo hàng năm tình hình các hội nghị, hội thảo quốc tế của các cơ quan Trung ương và địa phương lên Thủ tướng Chính phủ.