Tin Video

Phóng sự: Đô thị thông minh

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.007.858

Khách Online : 39

Hà Nội: Sẽ áp dụng chế độ tiền lương theo vị trí việc làm

10:38 25/03/2019 | Lượt xem : 3433

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 3433
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND về Thực hiện Chương trình hành động số 23-CTr/TU ngày 01/11/2018 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Hà Nội đặt mục tiêu tới năm 2021 sẽ thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm. Ảnh Trần Vương

Theo kế hoạch, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2021 là áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý theo quy định của Nhà nước; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp của thành phố và từng bước có sự gia tăng phù họp với nguồn lực tài chính của thành phố gắn với sắp xếp tố chức bộ máy, tinh giản biên chế và đối mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Đến năm 2025, thực hiện bằng được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách thành phố; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.
Đến năm 2030, thực hiện được chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách thành phố; tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp…

Nguồn: baochinhphu.vn