Công bố chỉ số cải cách hành chính (Par Index)

Thống kê truy cập

Lượt truy cập : 22.582.227

Khách Online : 63

BỘ NỘI VỤ: KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

10:55 18/12/2021 | Lượt xem : 584

  • Xem với cỡ chữ T T
  • Inverts
  • Lượt xem : 584
Ngày 03/12/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1234/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025.
Kế hoạch nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm cho công chức, viên chức đảm nhận vị trí việc làm thực thi nhiệm vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tại các Bộ, ngành, địa phương; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hội nhập quốc tế.
Đối tượng bồi dưỡng được xác định: Công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; các đơn vị trực thuộc bộ, ngành; Công chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2021 - 2025 xác định các yêu cầu cụ thể: Xây dựng nội dung bồi dưỡng gắn với vị trí việc làm phù hợp với các đối tượng tham gia bồi dưỡng; Tăng cường nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị quản lý, sử dụng công chức, viên chức và công chức, viên chức trong thực hiện bồi dưỡng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc trong giai đoạn hiện nay; Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai Kế hoạch.
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo vị trí việc làm đối với công chức, viên chức quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng tập trung vào các nội dung cụ thể: (1) Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, những quy định mới về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; hướng dẫn triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo các quy định về đào tạo, bồi dưỡng; (2) Kỹ năng khảo sát đánh giá, xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức, quản lý các khóa bồi dưỡng; đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; (3) Ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai Kế hoạch bảo đảm chất lượng và hiệu quả.
Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ